Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της 65ης/18.10.17 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, που θα αναλάβει την υποβοήθηση της διδασκαλίας στο μάθημα «Μοριακή Βιολογία». Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι μπορούν να προσλαμβάνονται επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.

Η διάρκεια της συγκεκριμένης σύμβασης καθορίζεται στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και η συνολική αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 4.000 €.

Με τον υποψήφιο που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΑΙΤΗΣΗ 
 2. Πτυχίο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή συναφών επιστημών, με διδακτορικό δίπλωμα στην βιοχημεία και βιοτεχνολογία και αποδεδειγμένες γνώσεις (π.χ. δημοσιεύσεις) σε τεχνικές μοριακής βιολογίας, βιοτεχνολογίας και γονιδιωματικής, για την υποβοήθηση της διδασκαλίας του μαθήματος «Μοριακή Βιολογία» (χειμερινό εξάμηνο), συνολικού κόστους 4.000 €
 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 4. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή σε άλλα ΑΕΙ (ΠΔ 407/80, επιστημονικός / εργαστηριακός συνεργάτης). Τεκμηρίωση στην καθοδήγηση εργαστηριακών προπτυχιακών διατριβών και τη διεκπεραίωση ερευνητικών πρωτοκόλλων. Αν υπάρχει εμπειρία στο πεδίο της μοριακής βιολογίας, αυτή θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 5. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν. 4009/2011).
 6. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν. 4009/2011).

Β. ΑΙΤΗΣΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από 20/10/2017 μέχρι και 3/11/2017. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά), μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία.

Οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα και άλλα συναφή θέματα, θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής σελίδας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην διεύθυνση http://www.bio.uth.gr, και από την Γραμματεία του Τμήματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10.00΄-13.00΄.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά είτε με κατάθεση σε έντυπη μορφή (Γραμματεία Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιόπολις, 415 00 Λάρισα).

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Kαθ. Κων/νος Ματθιόπουλος

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 323
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2580615
Έχουμε 154 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad3.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash