AΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ KANONIΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την 37η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 15.12.2010

Β' ΚANONΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΗ του Ν. 4485/2017

1. PhD ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

2ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

3ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CV

4. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

2006

Στάγκος Δημήτριος: «Μελέτη βιολογικών ιδιοτήτων σε εκχυλίσματα και φυτικές πολυφαινόλες από ελληνικές ποικιλίες αμπέλου (Vitis viniferaΥποστήριξη Δ.Δ. 23/11/2006, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας.
Ψόχιου Ελένη: «Μοριακή κλωνοποίηση των γονιδίων και χαρακτηρισμός των κυρίων πρωτεασών της σερίνης του ευρύαλου τελεόστεου Sparus aurata: αλατότητα και ορμονική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και ενζυμικής δραστικότητας»Υποστήριξη Δ.Δ. 15/12/2006, επιβλέπων: Ζ. Μαμούρης.

2007
Κοτταρίδη Χριστίνα: «Μοριακή ταυτοποίηση και διερεύνηση της εξέλιξης των ECHO ιών»Υποστήριξη Δ.Δ. 20/11/2007, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος.

2008

Δεδεψίδης Ευάγγελος: «Εμβολιακά στελέχη πολιοϊών – συσχέτιση ανασυνδυασμών με δευτερογενείς RNA δομές»
Υποστήριξη Δ.Δ. 10/07/2008, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος.
 Μαντά Στυλιανή: «Βιοδραστικοί ακόρεστοι κετονουκλεοζίτες. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση φθορο-κετονουκλεοζιτών της αδενίνης και της κυτοσίνης»Υποστήριξη Δ.Δ. 02/10/2008, επιβλέπων: Δ. Κομιώτης.

2009

Γιαννούλη Σταματίνα: «Γονιδιωματική ανάλυση και λειτουργικός χαρακτηρισμός ασύνηθων συστημάτων αμινοακυλίωσης του μεταφορικού RNA σε παθογόνους μικροοργανισμούς.»Υποστήριξη Δ.Δ. 16/01/2009, επιβλέπων: Κ. Σταθόπουλος.
 Νικολοπούλου Δήμητρα: «Μελέτη της σύστασης κτηνοτροφικών σπερμάτων ψυχανθών και φύτρου σπέρματος χαρουπιού και της επίδρασής τους στη φυσιολογία και βιοχημεία της πέψης μεσογειακών ειδών ιχθύων»Υποστήριξη Δ.Δ. 06/02/2009, επιβλέπουσα: Α. Μούτου.
 Παξιμάδη Ελένη: «Ανασυνδυασμένα στελέχη πολιοϊών – θέσεις γενετικού ανασυνδυασμού»
Υποστήριξη Δ.Δ. 11/02/2009, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος.
 Κακάνη Ευδοξία: «Μοριακή Ανάλυση γονιδιακών τόπων που εμπλέκονται στο μηχανισμό ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae»
Υποστήριξη Δ.Δ. 22/06/2009, επιβλέπων: Κ. Ματθιόπουλος.
 Βουδούρης Κωνσταντίνος: «Μελέτη της βιο-οικολογίας της καρπόκαψας του μήλου Cydia pamonella και της ανθεκτικότητάς της σε εντομοκτόνα»Υποστήριξη Δ.Δ. 23/06/2009, επιβλέπων: Ζ. Μαμούρης.
Κατσαρού Κωνσταντίνα: «Μελέτη της τροποποίησης της σηματοδότησης των MAPKs – ERKs παρουσία των HCV δομικών πρωτεϊνών»Υποστήριξη Δ.Δ. 11/11/2009, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος.

2010

Καββαδάς Παναγιώτης: «Μελέτη του ρόλου της ιντεγκρινοσυνδεόμενης κινάσης στην πνευμονική ίνωση»
Υποστήριξη Δ.Δ. 12/02/2010, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας.
 Κυριακοπούλου Ζαχαρούλα: «Μοριακή ανίχνευση εντεροϊών στο περιβάλλον και διερεύνηση γενετικών ανασυνδυασμών μεταξύ κυκλοφορούντων στελεχών»Υποστήριξη Δ.Δ. 08/03/2010, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος.
 Πλιάκα Βάια: «Μοριακή ανίχνευση νοροϊών - πολιοϊών στο περιβάλλον. Εντοπισμός γενετικών ανασυνδυασμών και σύνδεσή τους με την αντιγραφική λειτουργία των ιικών στελεχών»Υποστήριξη Δ.Δ. 08/03/2010, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος.
 Σπανού Χρυσούλα «Μελέτη βιολογικών ιδιοτήτων εκχυλισμάτων από διάφορες ποικιλίες ψυχανθών»
Υποστήριξη Δ.Δ. 24/06/2010, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας.
 Βεσκούκης Αριστείδης: «Η επίδραση της χορήγησης αλοπουρινόλης στο οξειδωτικό στρες κατά την άσκηση»
Υποστήριξη Δ.Δ. 05/10/2010, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας.
 Ξηρογιάννη Αθανασία: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση βακτηρίων που προκαλούν μηνιγγίτιδα»
Υποστήριξη Δ.Δ. 01/11/2010, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος.
 Τζιουμάκη Νίκη: «Σύνθεση εξωμεθυλενικών πυρανονουκλεοζιτών ως νέοι αντιιικοί και αντικαρκινικοί παράγοντες.»
Υποστήριξη Δ.Δ. 03/12/2010, επιβλέπων: Δ. Κομιώτης.
 Τσουκαλά Ευαγγελία: «Σύνθεση μιας νέας τάξης φθορο-θειο νουκλεοζιτών με πιθανή αντιιική και αντικαρκινική δράση.»
Υποστήριξη Δ.Δ. 03/12/2010, επιβλέπων: Δ. Κομιώτης.
 

2011

Κουτσογιαννούλη Ευαγγελία: «Μοριακή ανάλυση του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC) σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς ζωικών ειδών»
Υποστήριξη Δ.Δ. 03/06/2011, επιβλέπων: Ζ. Μαμούρης.
 Καρούλια Ζωή: «Λειτουργική και δομική μελέτη του παράγοντα von Willebrand και ο ρόλος του στις επιμέρους αντιδράσεις αιμόστασης»
Υποστήριξη Δ.Δ. 30/06/2011, επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας.
 Abusdeg Farag: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση in vitro πεπτικότητας σιτηρεσίων μεσογειακών ειδών ψαριών - Εκτίμηση της διατροφικής αξίας και του ρυθμού αύξησης»«
Υποστήριξη Δ.Δ. 01/07/2011, επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου.
 Σταμάτης Κωνσταντίνος «Φυλογένεση και γενετική δομή του λαγού (Lepus europaeus) με τη χρήση μοριακών τεχνικών»
Υποστήριξη Δ.Δ. 21/12/2011, επιβλέπων: Ζ. Μαμούρης.
 
2012
 
Tσουμάνη Κων/να «Μοριακή ανάλυση της δομής και οργάνωσης του γονιδιώματος του σημαντικότερου παρασίτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae»,
Υποστήριξη Δ.Δ.: 22/6/2012, επιβλέπων: Κ. Ματθιόπουλος
Μύρτζιου Αμαλία-Ιωάννα «Ο ρόλος του μονοξειδίου του αζώτου στον ενζυμικό αντιοξειδωτικό μηχανισμό στο φυτό Medicago truncatula»,Υποστήριξη Δ.Δ.: 6/4/2012, επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου

2013

Ελ Χαμιτιέ Αβραάμ: «Ρύθμιση της λειτουργίας πρωτεϊνικών κινασών από την Cdc 37 και την ομάδα των συνοδών πρωτεϊνών»,
Υποστήριξη Δ.Δ.: 1/2/2013, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας
Γεωργίου Στυλιανή: «Η έκφραση της σκελετικής ελαφριάς αλυσίδας 2 της μυοσίνης (MLC2) στην τσιπούρα (Sparus aurata L.): ρύθμιση και συσχέτιση με δείκτες αύξησης»,
Υποστήριξη Δ.Δ.: 27/9/2013, επιβλέπων: Αικ. Μούτου
Κροκιδά Αφροδίτη: "Γονιδιωματική οργάνωση και λειτουργική ανάλυση γονιδίων βιοσύνθεσης και μεταβολική ποικιλότητα τριτερπενοειδών στα ψυχανθή", Υποστήριξη Δ.Δ.: 1/11/2013, επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου
Κατσαρού Δήμητρα: "Βιοσύνθεση και ρύθμιση του μεταβολισμού των γλυκοσινολικών οξέων στο φυτό Eruca sativa",
Υποστήριξη Δ.Δ.: 28/11/2013, επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου
Κυρίτσης Χρήστος: "Kυανο και αιθυνυλο-πυρανονουκλεοζίτες: Σύνθεση και αποτίμηση της αντιικής και αντικαρκινικής τους δράσης",Υποστήριξη Δ.Δ.: 28/11/2013, επιβλέπων: Δ. Κομιώτης

2014

Ρούτερ Ειρήνη Γεωργία Άννα
: «Μοριακή και Φυλογενετική Μελέτη των Νοροϊών»,Υποστήριξη Δ.Δ.: 7/3/2014, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος
Τσακογιάννης Δημήτριος: «Προσδιορισμός της μορφής του γονιδιώματος του στελέχους ΗPV-16, συσχέτιση με την κλινική εικόνα του ασθενή και προσδιορισμός της θέσης ενσωμάτωσης του ιού στο κυτταρικό γονιδίωμα», Υποστήριξη Δ.Δ.: 7/3/2014, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος
Perruchon Chiara: «Απομόνωση και μελέτη βακτηρίων ικανών να αποδομούν γεωργικά φάρμακα που περιέχονται στα υγρά απόβλητα από συσκευαστήρια φρούτων»,Υποστήριξη Δ.Δ.: 12/6/2014, επιβλέπων: Δ. Καρπούζας
Κερασιώτη Ευθαλία: «Επίδραση της χορήγησης σκευασμάτων υδατανθράκων-πρωτεϊνών σε δείκτες οξειδωτικού στρες, φλεγμονής και υποξίας μετά από άσκηση σε ανθρώπους», Υποστήριξη Δ.Δ.: 11/7/2014, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας
Ζυγουρίδης Νικόλαος: «
Ανάλυση πληθυσμών του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με χρήση μοριακών δεικτών»,Υποστήριξη Δ.Δ.: 31/10/2014, επιβλέπων: Κ. Ματθιόπουλος

2015

Σαγρή Ευθυμία: «Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση στα συστήματα φυλοδιαχωρισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα», Υποστήριξη Δ.Δ.: 30/10/2015, επιβλέπων: Κ. Ματθιόπουλος
Καντσάδη Αναστασία: «Η φωσφορυλάση του γλυκογόνου ως μοριακός στόχος σχεδιασμού νέων εν δυνάμει υπογλυκαιμικών φαρμάκων»,Υποστήριξη Δ.Δ.: 17/12/2015, επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας

2016

Γερασόπουλος Κων/νος:
«Αποτίμηση της αντιοξειδωτικής ικανότητας σε χοίρους και κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής μετά από χορήγηση ζωοτροφής με πολυφαινολικά πρόσθετα από απόβλητα ελαιοτριβείου», Υποστήριξη Δ.Δ.:19/2/2016, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας
Γκουτζουρέλας Νικόλαος: «Μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων σταφυλιού σε μυϊκά και ενδοθηλιακά κύτταρα με συνδυασμό μοριακών τεχνικών», Υποστήριξη Δ.Δ.:19/2/2016, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας
Παρμενοπούλου Βανέσα:
«Σύνθεση νέων πυρανοζυλοαμιδικών και φουρανονουκλεοζιτικών αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου και των ριβονουκλεασών ως εν δυνάμει αντιδιαβητικοί και αντικαρκινικοί παράγοντες», Υποστήριξη Δ.Δ.:18/3/2016, επιβλέπων: Δ. Κομιώτης
Χατζηλεοντιάδου Δήμητρα: «Βιοχημικές μελέτες στην ανθρώπινη Αγγειογενίνη», Υποστήριξη Δ.Δ.:14/10/2016, επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας
Καράς Παναγιώτης :«Βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τα συσκευαστήρια φρούτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα», Υποστήριξη Δ.Δ:20/12/2016, επιβλέπων: Δ. Καρπούζας

      2017

Δημοπούλου Αθηνά: "Τροποποιημένοι στη βάση πυρανονουκλεοζίτες με πιθανή αντιική, αντικαρκινική και αντιδιαβητική δράση: σχεδιασμός και σύνθεση", Υποστήριξη Δ.Δ: 9/3/2017, επιβλέπων: Δ. Κομιώτης
Δημητρίου Τηλέμαχος: "Μελέτη του μηχανισμού παρασκευής in vitro ανασυνδυασμένων στελεχών πολιοϊών και εντεροϊών της ομάδας EV-C", Υποστήριξη Δ.Δ: 28/4/2017, επιβλέπων: Π. Μαρκουλάτος

      2018

Γρηγορίου Μαρία-Ελένη: "Genomic and Transcriptomic Analyis of the olive fly reproductive system, aiming at novel control methods". Yποστήριξη Δ.Δ.: 7/2/2018, επιβλέπων: Κ. Ματθιόπουλος
Γαλλιοπούλου Ελένη: "Λειτουργική ανάλυση FRA10AC1 του ανθρώπου στο πλαίσιο του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του σωματίου συναρμογής", Yποστήριξη Δ.Δ.: 2/7/2018, επιβλέπων: Θ. Σαραφίδου 
Γοργογιέτας Βύρων: "Οι υποδοχείς οιστρογόνων ως ρυθμιστές της παθοφυσιολογίας του κυττάρου",Yποστήριξη Δ.Δ.: 6/7/2018, επιβλέπουσα:Α.-Μ. Ψαρρά
Στραβοδήμος Γεώργιος: "Βιοχημικές μελέτες ενζύμων του μεταβολισμού του γλυκογόνου", Yποστήριξη Δ.Δ.: 10/7/2018, επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας
Γιαννούλης Θεμιστοκλής: "Η συμβολή του μιτοχονδριακού mt DNA στην εξέλιξη: παραδείγματα από άγρια και οικόσιτα ζώα", Υποστήριξη Δ.Δ.: 5/10/2018, επιβλέπων: Ζ. Μαμούρης

       2019

Πρίφτης Αλέξανδρος: "Αποτίμηση της βιοδραστικότητας σε εκχυλίσματα καφέ", Υποστήριξη Δ.Δ: 7/3/2019, επιβλέπων: Δ. Κουρέτας
Σπανίδης Υπάτιος: "Αποτίμηση οξειδωτικού στρες in vivo με τη χρήση ενός νέου δείκτη οξειδοαναγωγικού δυναμικού σε φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές συνθήκες", Υποστήριξη Δ.Δ: 7/3/2019,  επιβλέπων: Δ. Κουρέτας
Σκιαδά Βασιλική: "Πρότυπα αποικισμού ψυχανθών από τον ενδοφυτικό μύκητα Fusarium solani στέλεχος Κ. Μοριακή σηματοδότηση και υπο-κυτταρικές αποκρίσεις στα πρώιμα στάδια της αλληλεπίδρασης", Υποστήριξη Δ.Δ: 17/9/2019,  επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου
Μακρή Σωτηρία: "Αποτίμηση της αντιοξειδωτικής ικανότητας βιολειτουργικών ζωοτροφών εμπλουτισμένων με υποπροϊόντα οινοποιείου και ελαιοτριβείου σε κοτόπουλα και πρόβατα κρεατοπαραγωγής" Υποστήριξη Δ.Δ: 8/11/2019,  επιβλέπων: Δ. Κουρέτας
Καρρά Αικατερίνη: "Διερεύνηση των μηχανισμών δράσης του υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών. Ημισυνθετικά και φυτικής προέλευσης στεροειδή ως εν δυνάμει επιλεκτικοί αγωνιστές του υποδοχέα"Υποστήριξη Δ.Δ: 22/11/2019, επιβλέπουσα: Α-Μ. Ψαρρά
Κατσούλα Αθανασία: "Μελέτη της λειτουργίας και ποικιλότητας της μικροβιακής κοινότητας στη φυλλόσφαιρα και ριζόσφαιρα φυτών και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον" Υποστήριξη ΔΔ: 22/11/2019, Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας
Κολλάτος Νικόλαος: "Τροποποιημένοι στη βάση, άκυκλοι, 3΄τριφθορομεθυλο-και μεθυλονουκλεοζίτες: σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση της βιολογικής τους δράσης" Υποστήριξη ΔΔ: 12/12/2019, Επιβλέπων: Δ. Κομιώτης

      2020

Θεοχάρη Ιωάννα: "Νανοδιασπορές ως μέσα μεταφοράς βιοδραστικών ενώσεων. Ανάπτυξη και βιολογικές εφαρμογές" Υποστήριξη ΔΔ: 20/1/2020, επιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου
Γκουτζέλας Ιωάννης: "Ανάλυση συσχέτισης του γονιδίου FTO με την παχυσαρκία και μετα-ανάλυση δεδομένων μεταγραφωματικής"Υποστήριξη ΔΔ: 31/1/2020, επιβλέπουσα: Θ. Σαραφίδου
Ρουσίδου Κωνσταντίνα:" Aπομόνωση βακτηρίων που αποδομούν καρβαμιδικά εντομοκτόνα και χαρακτηρισμός του λειτουργικού και οικολογικού ρόλου των βακτηριακών γονιδίων που εμπλέκονται στην υδρόλυσή τους στο έδαφος" Υποστήριξη: 12/3/2020, Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας 
Κυριάκης Ευθύμιος: "Βιοχημικές μελέτες στο μεταβολισμό του γλυκογόνου" Υποστήριξη: 4/5/2020 Επιβλέπων: Δ. Λεωνίδας
Βλασταρίδης Παναγιώτης: "Βιοπληροφορική ανάλυση, διαχείριση και οργάνωση βιολογικών δεδομένων σχετιζόμενων με τη μετα-μεταφραστική ρύθμιση" Υποστήριξη ΔΔ: 9/7/2020, Επιβλέπων: Γρ. Αμούτζιας
Κούκα Παρασκευή: "Αποτίμηση αντιοξειδωτικής ικανότητας ποικιλίας ελαιολάδου του Αγίου Όρους με συνδυασμό μοριακών τεχνικών" Υποστήριξη: 15/7/2020, Επιβλέπων: Δ. Κουρέτας
Μώρος Γεώργιος: "Εύρεση βιοδεικτών που σχετίζονται με την ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη με χρήση μεταβολωμικής" Υποστήριξη: 28/7/2020, Επιβλέπων: Π. Ζουμπουλάκης
Μίχου Μυρσίνη: "Ανάπτυξη βελτιστοποιημένων βακτηριακών στελεχών για την υπερέκφραση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών διαμεμβρανικών πρωτεϊνών" Υποστήριξη: 11/9/2020, Επιβλέπων: Γ. Σκρέτας

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Καρπούζας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 323
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3460885
Έχουμε 183 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad4.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash