Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

         Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Φωτογραφικό Υλικό
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Επικοινωνία
5. Δημοσιεύσεις    

 

1. Γενικές Πληροφορίες:

Το «Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 11971/10-9-2009. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Γενετικής, Εξελικτικής Βιολογίας, Μοριακής Οικολογίας, Αναπτυξιακής Βιολογίας και Συγκριτικής Βιολογίας Ζωικών Οργανισμών και έχει ως σκοπό:

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του κάθε εργαστηρίου.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 • Την παροχή υπηρεσιών.

 

2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:  

 • Ανάλυση της γενετικής δομής χερσαίων και θαλάσσιων ζωικών πληθυσμών και ανάπτυξη μοριακών δεικτών με στόχο τη μελέτη των εξελικτικών προτύπων, της φυλογένεσης, της μικροεξέλιξης, των μηχανισμών ειδογένεσης και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.
 • Συγκριτική μελέτη πολυμορφισμών σε γονίδια του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) σε χερσαίους και θαλάσσιους πληθυσμούς, εκτρεφόμενων και άγριων ζώων με στόχο τη διερεύνηση των μοντέλων εξέλιξης και της ιστορίας τους σε σχέση με το περιβάλλον καθώς και τη συσχέτιση συγκεκριμένων απλοτύπων με ευπάθεια σε νοσήματα.
 • Μελέτη της γενετικής βάσης νοσημάτων όπως νευρολογικών, μεταβολικών και ανοσολογικών διαταραχών, με τη χρήση μιτοχονδριακών και πυρηνικών μοριακών δεικτών και γενετικών δεικτών με φαρμακογενωμικές εφαρμογές.
 • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων διατροφής ζωικής προέλευσης με την εφαρμογή και ανάπτυξη νέων μοριακών δεικτών για την ταυτοποίηση και διάκριση ειδών και ανίχνευση πιθανών προσμίξεων.
 • Απομόνωση και παραγωγή ανασυνδυασμένων πεπτικών πρωτεασών εκτρεφόμενων ιχθύων εμπορικής σημασίας για τον προσδιορισμό των ενζυμικών κινητικών χαρακτηριστικών τους, τη μελέτη της ορμονικής και περιβαλλοντικής τους ρύθμισης και τη χρήση τους ως βελτιωτικά σιτηρεσίων.
 • Ανάπτυξη μεθόδων in vitro για την ταυτοποίηση της πεπτικότητας εμπορικών και εναλλακτικών ιχθυοτροφών με τη μέθοδο pH-stat με χρήση εκχυλισμάτων ενδογενών και ανασυνδυασμένων πεπτικών ενζύμων των ιχθύων.
 • Μελέτη της αναπτυξιακής και ορμονικής ρύθμισης της έκφρασης του γονιδίου της μυοσίνης MLC2 στην τσιπούρα και της καταλληλότητάς του ως μοριακό δείκτη ταυτοποίησης ποιότητας και αυξητικής δυναμικής κατά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια.

3. Προσωπικό:

 

Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής Γενετικής Ζωικών Πληθυσμών
Κατερίνα Μούτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας Σπονδυλωτών
Αιμιλία Ζίφα, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας – Νευροβιολογίας
Θεολογία Σαραφίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ζωικών Οργανισμών
Κωνσταντίνος Σταμάτης, Διδάκτορας,Τεχνική Υποστήριξη

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Θεμιστοκλής Γιαννούλης
Ιωάννης Γκουτζέλας
Kωνσταντίνα Σαρρή
Ανδρέας Τσιπουρλιάνος
Μαρία Μαρκαντώνη


4. Ερευνητικά Προγράμματα:

 1. "Προσδιορισμός διαφορετικών ιχθυαποθεμάτων του μπαρμουνιού (Mullus surmuletus) με τη χρήση μοριακών τεχνικών" Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1998-1999.
 2. «Προσδιορισμός της γενετικής δομής των εμπορικότερων ιχυαποθεμάτων του Παγασητικού Κόλπου με τη χρήση μοριακών τεχνικών». Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και Νομαρχία Μαγνησίας 1998-2000.
3. «Ταυτοποίηση πληθυσμών λαγού (Lepus europeaus) της Ηπείρου και της Θεσσαλίας με τη χρήση μοριακών τεχνικών». Υπουργείο Γεωργίας 1998-1999.
4. «Ταυτοποίηση πληθυσμών λαγού (Lepus europeaus) της Ελλάδος». Υπουργείο Γεωργίας 2000-2001. (Επιστημονικός υπεύθυνος). (60.000 €).
5. "Μέτρα προστασίας για το απειλούμενο ψάρι Ladigesocypris ghigii*" "Life-Φύση, 1998" (B4-3200/98/445).
6. «Molecular cloning and characterization of the embryonic form of Sparus aurata skeletal myosin alkali light chain: developmental expression». Ελληνο-Πορτογαλική συνεργασία 2000-2001.
7. «Βιοχημικοί μηχανισμοί φυλετικής διαφοροποίησης και stress: σχέση μεταξύ της έκφρασης της αρωματάσης Ρ450 και του εγκεφαλικού πεπτιδίου προ-οπιομελανοκορτίνη (POMC)». Υπεύθυνος εκτέλεσης μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 2001-2002.
8. «Βιοχημικοί μηχανισμοί φυλετικής διαφοροποίησης και stress: σχέση μεταξύ της έκφρασης της αρωματάσης Ρ450 και του εγκεφαλικού πεπτιδίου προ-οπιομελανοκορτίνη (POMC)». Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2001-2002. 9. «Χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών οσπρίων και φύτρου σπέρματος χαρουπιού ως συστατικών τροφών λαυρακιού και τσιπούρας». ΕΠΑΝ 2004-2007.
10. «Μοριακή κλωνοποίηση των γονιδίων και χαρακτηρισμός των κυρίων πρωτεασών της σερίνης του ευρύαλου τελεόστεου Sparus aurata: αλατότητα και ορμονική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και ενζυμικής δραστικότητας». Ηράκλειτος 2002-2005.
11. «Η σημασία του γενετικού πολυμορφισμού του Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex, MHC) στην εμφάνιση ασθενειών στα θηλαστικά: Συσχετισμός της γενετικής σύστασης του λαγού (Lepus europaeus) και της εμφάνισης του συνδρόμου του ευρωπαϊκού λαγού» Πυθαγόρας I 2004-2006.
12. «Μελέτη της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα της αφίδας Myzus persicae καθώς και των φυσικών εχθρών της», Ελλάδα–Σλοβενία Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα 2004-2006.
13. Καταγραφή της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα τεσσάρων εντόμων μεγίστης οικονομικής σημασίας (του δάκου της ελιάς, της πράσινης αφίδας της ροδακινιάς, της μύγας της μεσογείου και της καρπόκαψας του μήλου), διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας και μελέτη στοιχείων της βιο-οικολογίας τους» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ) 2005-2008.
14. Μελέτη του τριτροφικού συστήματος καπνός - αφίδες, ιοί - αρπακτικά κολεόπτερα, με έμφαση στην επιδημιολογία μη έμμονων ιών του καπνού και της επίδρασης των αρπακτικών στους πληθυσμούς των αφίδων. Πυθαγόρας ΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».
15. Μελέτη της βιολογίας, γενετικής πληθυσμών και ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα της αφίδας Myzus persicae καθώς και καταγραφή των κυριότερων ειδών φυσικών της εχθρών. EΛΛΑΔΑ – ΣΕΡΒΙΑ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 2004-2006.
16. «Πληθυσμιακή Γενετική του εδώδιμου σαλιγκαριού Helix aspersa με χρήση μικρο-μινι-δορυφορικού DNA με στόχο την διατήρηση φυσικών αποθεμάτων και ανάπτυξη τεχνογνωσίας εντατικής εκτροφής του» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ)-2003
17. Μέλη (Μούτου-Μαμούρης) της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee) της Δράσης 925 «The importance of prenatal events for postnatal muscle growth in relation to the quality of muscle based foods» του Προγράμματος COST-European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research 2004-2008.
18. “Molecular genetic analysis of Lepus europaeus in Poland” Πολωνο-Ελληνική συνεργασία 2006-2007. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
19. «Χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών οσπρίων και φύτρου σπέρματος χαρουπιού ως συστατικών τροφών λαβρακιού και τσιπούρας» που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΠΑν (www.legumesforfish.gr) 2004-2007
20. Μέλη (Μούτου-Μαμούρης) της Ομάδας Εργασίας 2 (Working Group 2) Genetic variation in prenatal events and its effect on postnatal growth and meat/fish quality της Δράσης COST 925 «The importance of prenatal events for postnatal muscle growth in relation to the quality of muscle based foods» (www.agrsci.dk/costaction925) 2004-2008.
21. «Εκπαίδευση και ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα,Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) τοπικών κοινοτήτων, στην προστασία των οικοσυστημάτων για την επίτευξη αναβαθμισμένης διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών» INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ, 2007-2008.
22. Μέλος (Μούτου) της Ομάδας Εργασίας 1 (Working Group 1) Basic knowledge on fish larvae biology της Δράσης COST FA0801 «LARVANET: Critical success factors for fish larval production in European Aquaculture: a multidisciplinary network» (www.larvanet.org), 2008-2012.


5. Δημοσιεύσεις:
 • Zissis Mamuris, Maria Th. Stoumboudi, Costas Stamatis, Roberta Barbieri and Katerina A. Moutou (2005). Genetic variation in populations of the endangered fish Ladigesocypris ghigii and its implications for conservation. Freshwater Biology, 50, 1441-1453.
 • Augustinos A. A., Mamuris Z., Stratikopoulos E. E., D’amelio S., Zacharopoulou A. Mathiopoulos K. D. (2005) “Microsatellite analysis of olive fly populations in the Mediterranean indicates a westward expansion of the species” Genetica 125: 231-241.
 • Mamuris Z., Stoumboudi M. Th., Stamatis, C., Barbieri R., Moutou K. A. (2005) “Genetic variation of the endangered Ladigesocypris ghigii populations and its implications for conservation” Freshwater Biology 50: 1441-1453.
 • Elena Sarropoulou, Deborah M. Power, Zissis Mamuris and Katerina A. Moutou (2006). The two isoforms of myosin light chain 2 in gilthead sea bream (Sparus aurata); alternative polyadenylation site selection and tissue expression. Archives of Animal Breeding, 49 Special Issue, 92-96.
 • Costas Stamatis, Alexander Triantafyllidis, Katerina A. Moutou and Zissis Mamuris (2006). Allozymic variation in Northeast Atlantic and Mediterranean populations of Norway lobster, Nephrops norvegicus. ICES Journal of Marine Science, 63, 875-882.
 • Paximadi E., Karakasiliotis I., Mamuris Z., Stathopoulos C., Krikelis V., Markoulatos P. (2006) “Genomic analysis of recombinant Sabin clinical isolates” Virus Genes 32: 203-210.
 • Kottaridi C., Bolanaki E., Mamuris Z., Stathopoulos C., Markoulatos P. (2006) “Molecular phylogeny of vp1, 2a and 2b genes of echovirus isolates. Epidemiological linkage and observations on genetic variation”. Archives of Virology 151: 1117-1132.
 • Suchentrunk F., Ben Slimen H., Stamatis C., Sert H., Scandura M., Apollonio M., Mamuris Z. (2006) “Molecular approaches revealing prehistoric, historic, or recent translocations and introductions of hares (genus Lepus) by humans” Human Evolution 21: 151-165.
 • Eleni Psochiou, Zissis Mamuris, Panagiota Panagiotaki, Dimitrios Kouretas, Katerina A. Moutou. (2007) The response of digestive proteases to abrupt salinity decrease in the euryhaline sparid Sparus aurata L. Comparative Biochemistry & Physiology B, 147, 156-163.
 • Eleni Psochiou, Elena Sarropoulou, Zissis Mamuris, Katerina A. Moutou (2007). Sequence analysis and tissue expression pattern of Sparus aurata chymotrypsinogens and trypsinogen. Comparative Biochemistry & Physiology B, 147, 367-377.
 • Margaritopoulos J. T., Gotsopoulos B., Mamuris Z., Skouras P., Voudouris K., Fantinou A. A., Tsitsipis J. A. (2007) Genetic variation among Mediterranean populations of Sesamia nonagrioides Lefèbvre (Lepidoptera: Noctuidae) as revealed by RFPL mtDNA analysis. Bulletin of Entomological Research 97: 299-308.
 • Stamatis C., Suchentrunk F., Sert H., Triantaphyllidis C., Mamuris Z. (2007) “Genetic evidence for survival of released captive-bred brown hares (Lepus europaeus) during restocking operations in Greece” Oryx 41: 548-551.
 • Zifa E., Giannouli S., Stamatis K., Stathopoulos C., Mamuris Z. (2007) Human mitochondrial tRNAs: pathological syndromes and perturbations in human. RNA Biology 4: 38-66.
 • Ben Slimen H., Suchentrunk F., Stamatis C., Mamuris Z., Sert H., Alves P. C., Kryger U., Shahin A. B., Ben Ammar Elgaaied A. (2008) Population genetics of cape and brown hares (Lepus capensis and L. europaeus): a test of Petter´s hypothesis of conspecificity. Biochemichal Systematics and Ecology 36: 22-39.
 • Stamatis C., Giannouli S., Suchentrunk F., Sert H., Stathopoulos C., Mamuris Z. (2008) Recruitment of mitochondrial tRNA genes as auxiliary molecular markers for linked functional genomic and genetic analyses: The paradigm of brown hare (Lepus europaeus). Gene 410: 154-164.
 • Dedepsidis E., Pliaka V., Kyriakopoulou Z., Brakoulias C., Levidiotou-Stefanou S., Pratti A., Mamuris Z., Markoulatos P. (2008) Complete genomic characterization of an intertypic Sabin 3/Sabin 2 capsid recombinant. FEMS Immunology and Medical Microbiology 52: 343-351.
 • Zifa E., Theotokis P., Kaminari A., Maridaki H., Leze H., Petsiava E., Mamuris Z., Stathopoulos C. (2008) Co-segregation of a novel G3337A mitochondrial ND1 mutation with two known tRNA mutations, tRNALeu(CUN) A12308G and tRNAThr C15946T, related to cardiomyopathy. Mitochondrion 8: 229-236.
 • Costas Stamatis, Franz Suchentrunk, Katerina A. Moutou, .............. , Zissis Mamuris (2009). Phylogeography of the brown hare (Lepus europaeus) in Europe: a legacy of south-eastern Mediterranean refugia? Journal of Biogeography, 36, 515-528.
 • Mamuris Z., Moutou K.A., Stamatis C., Sarafidou T., Suchentrunk F. (2010) Y DNA and Mitochondrial lineages in European and Asian populations of the brown hare (Lepus europaeus). Mammalian Biology 75: 233-242
 • Apostolidis A. P., Moutou K. A., Stamatis C., Mamuris Z. (2009) Genetic structure of three marine fishes from the Gulf of Pagasitikos (Greece) based on Allozymes, RAPD, and mtDNA methods. Biologia 64: 1005-1010.
 • Koutsogiannouli E. A., Moutou K. A., Sarafidou T., Stamatis C., Spyrou V., Mamuris Z. (2009) Major histocompatibility complex variation at class II DQA locus in the brown hare (Lepus europaeus). Molecular Ecology 18: 4631-4649.
 • Stamoulis P., Stamatis C., Sarafidou Th., Mamuris Z. (2010) Development and Application of Molecular Markers for Avian Meat Identification in Food Chain. Food Control 21: 1061-1065.
 • Giannoulis T., Dutrillaux A-M., Mamuris Z., Montreuil O., Stamatis C. and Dutrillaux B. Evolution of European Cockchafers (Melolonthinae: Scarabaeidae: Coleoptera): a morphological, molecular and chromosomal study of intra- and interspecific variations. Bulletin of Entomological Research (in press)
 • Moutou K. A., Mamuris Z., Firme T., Kontou M., Sarafidou T., Stoumboudi M. Th. (2010) Patterns of variability at the major histocompatability class I and class II loci in populations of the endangered cyprinid Ladigesocypris ghigii (in press)

 

6. Διατριβές:

           Πτυχιακές Διατριβές

 1. Βούλγαρη Aμαλία (Ημερ. Παρουσίασης: 2004) Η χρήση διαγνωστικών μοριακών δεικτών για τον προσδιορισμό, ταυτοποίηση και φυλογένεση φυσικών πληθυσμών λαγού (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 2. Δαρβάρη Μαρία (2004) Μοριακή ανάλυση και φυλογενετικές σχέσεις του γένους Lepus (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 3. Καπέτα Σουλτάνα (2004) Η Οντογένεση της ελαφριάς αλυσίδας της μυοσίνης 1 (MLC1) στο σκελετικό μυ του τελεόστεου Sparus aurata (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 4. Καφφέ Ελεάννα (2005) Η οντογένεση της ελαφριάς αλυσίδας 2 (MLC2) της μυοσίνης στο τελεοστέο Sparus aurata (L.) κατά την ανάπτυξη από την εκκόλαψη μέχρι και μετά την μεταμόρφωση (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 5. Ζούπη Λήδα (2005) Βιοχημικοί μηχανισμοί φυλετικής διαφοροποίησης και STRESS: σχέση μεταξύ της έκφρασης της P450 αρωματάσης και του εγκεφαλικού πεπτιδίου προ-οπιομελανοκορτίνη POCM (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 6. Σκάθαρος Ιωάννης (2006) Προσπάθεια απομόνωσης του προδρόμου μορίου του νευροπεπτιδίου 5-HT moduline (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 7. Παπαδόντα Μαρία (2005) 5-HT moduline, ένα νέο νευροπεπτίδιο: Ταυτοποίηση του προδρόμου μορίου του σε ιστούς του περιφερικού νευρικού συστήματος (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 8. Λιάκου Ζωή (2005) 5-HT moduline, ένα νέο νευροπεπτίδιο. Ταυτοποίηση του προδρόμου μορίου στο νευρικό σύστημα (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 9. Μπατζιόλας Παναγιώτης (2006) Ανάλυση του πολυμορφισμού του γονιδίου DQA (εξόνιο 2) της κλάσης ΙΙ του MHC στο είδος L. europeus και συσχέτιση των πολυμορφισμών αυτών με την εμφάνιση του συνδρόμου του ευρωπαϊκού καφετί λαγού (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 10. Αγοραστού Πολυξένη (2006) Μελέτη και σημασία του πολυμορφισμού του γονιδίου DRB της κλάσης ΙΙ του MHC στο είδος L.europeus ελληνικών πληθυσμών λαγού-συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τη συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου του ευρωπαϊκού καφετί λαγού (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 11. Μπαμπαλιούτα Αντωνία (σε εξέλιξη) Σκλήρυνση κατά πλάκας και μεταλλάξεις της πυρινής (γόνος MEFV) (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 12. Σιώμου Μήνα (2005) Οι δυο ισόμορφες της ελαφριάς αλυσίδας 2 (MLC2) της μυοσίνης : εναλλακτική πολυαδενυλίωση και ιστική κατανομή (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 13. Δεληγιώργη Τριανταφυλλιά (2005) Η επίδραση της αλατότητας στη δραστικότητα των αλκαλικών πεπτικών πρωτεάσεων του τελοστέου Sparus aurata (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 14. Κουτσογιαννούλη Ευαγγελία (2006) Μοριακή ανάλυση του DQA του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) στα είδη L. europeus και L. timidus (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 15. Πυροβέτση Αλεξάνδρα (2007) Μοριακή ανάλυση του γονιδίου DRB του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) στα είδη λαγών L.europeus και L. timidus (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 16. Γεωργίου Στυλιανή (2007) Η απόκριση των πεπτικών πρωτεασών του τελεόστεου Sparus aurata σε νηστεία κυμαινόμενης διάρκειας (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 17. Θεοτόκης Πασχάλης (2007) Ανίχνευση μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά tRNA γονίδια από ασθενείς με ποικίλα κλινικά συμπτώματα (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 18. Καλογρίδη Αμαλία (2009) ΄Υπαρξη μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά γονίδια t RNA σε ασθενείς με νευρομυϊκή δυσλειτουργία (Επιβλέπουσα : Αιμιλία Ζίφα)
 19. Καμινάρη Αρχοντία (2008) Μελέτη ανίχνευσης πολυμορφισμών σε μιτοχονδριακά tRNA γονίδια σε φυσιολογικό ανθρώπινο ελληνικό πληθυσμό (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 20. Salataj Eralda (2008) Μελέτη του πολυμορφισμού των γονιδίων DQA1 και DQA2 της τάξης ΙΙ του MHC στο είδος Ovis aries (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 21. Κόκκαλης Αντώνιος (2008) Μοριακή ανάλυση του γονιδίου DRB1 του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) στο είδος Ovis aries (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 22. Γιαννούλης Θεμιστοκλής (2007) Μοριακή ανάλυση του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) στην πέστροφα (Salmo trutta) (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 23. Μπουλινάκης Στυλιανός (2010) Η επίδραση της αυξητικής ορμόνης στην έκφραση των πεπτικών πρωτεασών στην τσιπούρα (Επιβλέπουσα: Αικ.Μούτου)
 24. Σταύρου Μαρία (20010) Μεταλλάξεις σε μιτοχονδριακά γονίδια tRNA ως παράγοντες προδιάθεσης στην εμφάνιση του άσθματος (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 25. Πολυχρονίδου Νεραντζιά (2009) Ανίχνευση και μελέτη πολυμορφισμών σε μιτοχονδριακά γονίδια tRNA σε φυσιολογικό ανθρώπινο ελληνικό πληθυσμό (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 26. Παλούκη Βασιλική (σε εξέλιξη) Απομόνωση και ποσοτικοποίηση των ελεύθερων αμινοξέων στην πέστροφα “Oncorhynchus mykiss” (Επιβλέπουσα: Αικ.Μούτου)
 27. Κοτσίφης Άγγελος (2009) Ταυτοποίηση πολυμορφισμών σε γονίδια της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 28. Κόκκαλη Χρυσούλα (2009) Μοριακός χαρακτηρισμός των γονιδίων DQA και DRB1 του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) τάξης ΙΙ σε καθαρόαιμες, εκτρεφόμενες φυλές χοίρων (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 29. Καλοζούμη Γεωργία (2010) Έλεγχος ύπαρξης πολυμορφισμών στα γονίδια TLR9 και MyD88 στο είδος Ovis aries (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 30. Κοντοπούλου Χρυσούλα (2009) Ταυτοποίηση πολυμορφισμών σε γονίδια που σχετίζονται με το μεταβολισμό του φυλλικού οξέος (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 31. Μπένιας Αθανάσιος (2010) Μελέτη εύρεσης πολυμορφισμών στο γονίδιο MC1R στο είδος Lepus europeus (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 32. Μπιρμπίλης Χρήστος (2010) Απομόνωση βακτηριακών στελεχών με αυξημένη δραστηριότητα γλυκοσιδασών από την εντερική χλωρίδα του λαυρακίου Dicentrarchus labrax (L.) (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 33. Σαχίνη Νικολέτα –Νίκη (2010) Ανίχνευση μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά t RNA γονίδια σε ασθενείς με Alzheimer (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 34. Γιαννή Παναγιώτα (2010) Ταυτοποίηση πολυμορφισμών στο γονίδιο της γελσολίνης σε άτομα ελέγχου και ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα στον ελληνικό πληθυσμό (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 35. Καραπούλιου Χριστίνα (2010) Ταυτοποίηση πολυμορφισμών στο γονίδιο της KLK5 σε άτομα ελέγχου και ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 36. Καριώτη Δάφνη (2010) Διερεύνηση πολυμορφισμών στα γονίδια ATP6 και NADH2 του μιτοχονδρίου, σε πληθυσμούς του είδους Lepus europaeus (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 37. Κεραμιδιώτη Ζωή (2010) Ανάπτυξη μοριακών δεικτών για την ταυτοποίηση ειδών του γένους Anas (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 38. Μυρθιανού Ζωή (2010) Φυλογένεση ειδών του γένους Saga με μοριακούς δείκτες (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 39. Σαρρή Κων/να (2010) Έλεγχος της καταλληλότητας του γονιδίου 16S rRNA ως παγκοσμίου μοριακού δείκτη για την ταυτοποίηση ζωϊκών ειδών (Επιβλέπων: Ζ. Μαμούρης)
 40. Λαμπαδάρης Κων/νος (2010) Επίδραση του pH στην παραγωγή πεπτικών πρωτεασών και γλυκοσιδασών από την εντερική μικροχλωρίδα του λαβρακίου (Dicentrarchus Labrax) (Επιβλέπων: Κ. Μούτου)
 41. Ιωάννου Βασίλειος (2010) Στατιστική ανάλυση και χαρτογράφηση της διαχρονικής εξέλιξης του βαθμού υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας στη Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίοδο 1998-2008 (Επιβλέπων: Β. Μπαγιάτης)

 

           Μεταπτυχιακές Διατριβές

 1. Ντάκος Ιωάννης: (Ημερομηνία παρουσίασης: 4-3-2010) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μοριακών Δεικτών για την Ταυτοποίηση Ειδών Γάλακτος (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 2. Σταμούλης Παναγιώτης: (5-3-2009) Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών δεικτών για την ταυτοποίηση ειδών κρέατος στην αλυσίδα εμπορίας τους (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 3. Γιαννούλης Θεμιστοκλής: (4-3-2010) Φυλογένεση στο σύμπλεγμα ειδών Cyclocephala sp της Γουαδελούπης (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 4. Γκοτοσόπουλος Βασίλειος: (4-3-2010) Ταυτοποίηση ειδών σε τυποποιημένα κρέατα με ανάλυση γενετικών δεικτών (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 5. Γκουτζέλας Ιωάννης: (4-3-2010) Γονιδιακή μελέτη του παράγοντα ομοιόστασης της ενέργειας του μεταβολικού συνδρόμου στον ελληνικό πληθυσμό (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 6. Λιάκου Κωνσταντίνα: (4-3-2010) Μοριακός έλεγχος σύστασης ζωοτροφών ζωικής προέλευσης (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 7. Βλαχοδήμου Θεοπίστη: (13-10-2010) Ανάπτυξη και εφαρμογή παγκόσμιων μοριακών δεικτών για την ταυτοποίηση και το διαχωρισμό ζωικών ειδών (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 8. Θεοδοσιάδη Αικατερίνη-Αγάπη: (13-10-2010) Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών δεικτών για τον έλεγχο ποιότητας και την ταυτοποίηση κίτρινων τυριών (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 9. Πανυτσίδου Χρυσούλα: (13-10-2010) Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών δεικτών για τον έλεγχο ποιότητας και την ταυτοποίηση λευκών τυριών (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 10. Παπαδοπούλου Μαρία: (13-10-2010) Ταυτοποίηση ειδών ιχθύων με τη χρήση μοριακών δεικτών (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 11. Σκριάπα Λαμπρινή: (3-3-2010) Γονιδιακή μελέτη του παράγοντα φλεγμονής και του παράγοντα ομοιόστασης της ενέργειας του Μεταβολικού συνδρόμου στον ελληνικό πληθυσμό (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 12. Σταματοπούλου Δήμητρα: (2-3-2010) Φαρμακογενωμική ανάλυση συσχέτισης πολυμορφισμών του γονιδίου TNFα και των υποδοχέων του και ανταπόκρισης στη θεραπεία αντι-TNFα παραγόντων σε ασθενείς με Ρευματοειδή αρθρίτιδα (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)  
 13. Γαλλιοπούλου Ελένη: (σε εξέλιξη) Δίκτυα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων-διανοητική καθυστέρηση (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)  
 14. Κατσαμόρα Έλλη: (σε εξέλιξη) Τροποποίηση της ενεργότητας του γονιδίου FRA10AC1 (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)  
 15. Μανώλικα Ελένη - Μαρία: (σε εξέλιξη) Φαρμακογενετική ανάλυση συσχέτισης πολυμορφισμών του γονιδίου TNFα και ανταπόκρισης στην θεραπεία αντί-TNFα παραγόντων σε ασθενείς με Ψωρίαση στον ελληνικό πληθυσμό (Επιβλέπων: Ζήσης Μαμούρης)
 16. Σκουμή Ελευθερία: (15-10-2009) Ανίχνευση μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά tRNA γονίδια σε ασθενείς με άσθμα (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα) 
 17. Σαλγκάμης Βάιος: (4-3-2010) Μελέτη πολυμορφισμών μιτοχονδριακού DNA στο φυσιολογικό πληθυσμό (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 18. Κορώνας Ευάγγελος: (30-6-2010) Μελέτη πολυμορφισμών μιτοχονδριακού DNA στο φυσιολογικό πληθυσμό (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 19. Παπαφίγκου Ζωή: (σε εξέλιξη) Συσχέτιση του διαβήτη με μεταλλάξεις του μιτοχονδριακού DNA (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 20. Βαϊτσοπούλου Χριστίνα: (30-6-2010) Ανίχνευση μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά tRNA γονίδια σε ασθενείς με διαβήτη (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 21. Παπαδημητρίου Κων/νος: (13-10-2010) Ταυτοποίηση μοριακών δεικτών σε μιτοχονδριακά tRNA γονίδια σε ασθενείς με Alzheimer (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 22. Τερζενίδου Μαρία-Ειρήνη: (σε εξέλιξη) Συσχέτιση μιτοχονδριακών μεταλλάξεων με τη νόσο Alzheimer (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 23. Τσαχουρίδης Στέφανος: (σε εξέλιξη) Υπάρχει μιτοχονδριακή δυσλειτουργία στο άσθμα; Μελέτη του συμπλόκου IV (Επιβλέπουσα: Αιμιλία Ζίφα)
 24. Ταγαρίδη Άννα: (13-7-2009) Παραγωγή, χαρακτηρισμός και εφαρμογές ανασυνδυασμένων πεπτικών πρωτεασών της τσιπούρας (Sparus aurata) (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 25. Γεωργίου Στέλλα: (30-6-2010) Μελέτη της επίδρασης της αυξητικής ορμόνης στο λευκό μυ και στο ήπαρ της τσιπούρας (Sparus aurata L.) (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 26. Τσικόγιας Σταμάτης: (σε εξέλιξη) Αξιολόγηση βιοχημικών δεικτών για τη μελέτη της βιοσυσσώρευσης των μικροκυστινών στην ιχθυοπανίδα των λιμνών (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 27. Ζερβού Νίκη: ( σε εξέλιξη) Μελέτη της βακτηριακής χλωρίδας του πεπτικού σωλήνα του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) με προοπτική εφαρμογής στην ιχθυοκαλλιέργεια (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 28. Παππά Ευαγγελία: (σε εξέλιξη) Παραγωγή ανασυνδυασμένης θρυψίνης Ι της τσιπούρας: μελέτη της ενζυμικής της δραστικότητας και σταθεροποιητικών παραγόντων (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)
 29. Φάσσας Βασίλειος: (13-10-2010) Επίδραση της ποιότητας των διατροφικών πρωτεϊνών στο δείκτη αύξησης MLC2 στην τσιπούρα (Επιβλέπουσα: Αικ. Μούτου)

 

         Διδακτορικές Διατριβές

 1. Ψόχιου Ελένη: Μοριακή κλωνοποίηση των γονιδίων και χαρακτηρισμός των κύριων πρωτεασών της σερίνης του ευρύαλου τελεόστεου Sparus aurata: Αλατότητα και ορμονική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και ενζυμικής δραστικότητας (Υποστηρίχτηκε 15-12-2006)
 2. Βουδούρης Κων/νος: Μελέτη της ανθεκτικότητας πληθυσμών της καρπόκαψας του μήλου Cydia Pomonella σε εντομοκτόνα (Υποστηρίχτηκε 23-6-2009)
 3. Νικολοπούλου Δήμητρα: Μελέτη της σύστασης κτηνοτροφικών οσπρίων σε αναστολείς αύξησης και της επίδρασής τους στην πεπτικότητα των ιχθυοτρόφων και το ρυθμό αύξησης των ψαριών (Υποστηρίχτηκε 6-2-2009)
 4. Σταμάτης Κων/νος: Φυλογένεση και γενετική δομή του λαγού Lepus europeaus με τη χρήση μοριακών τεχνικών (Υποστηρίχτηκε 21/12/2011 )
 5. Ευαγγελία Κουτσογιαννούλη: Μοριακή ανάλυση του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς ζωικών ειδών (Υποστηρίχτηκε 03/06/2011 )
 6. Abusdeg Farag: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση in vitro πεπτικότητας σιτηρεσίων μεσογειακών ειδών ψαριών - Εκτίμηση της διατροφικής αξίας και του ρυθμού αύξησης» (Υποστήριξη Δ.Δ 1/7/2011)
 7. Γιαννούλης Θεμιστοκλής: Ταυτοποίηση και λειτουργική ανάλυση γενετικών πολυμορφισμών γονιδίων με αντιοξειδωτική δράση σε ασθενείς με άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών (Σε εξέλιξη)
 8. Γεωργίου Στυλιανή: Η έκφραση της σκελετικής ελαφριάς αλυσίδας 2 της μυοσίνης (MLC2) στην τσιπούρα Sparus aurata L. Ρύθμιση και συσχέτιση με δείκτες αύξησης (Σε εξέλιξη)

 

7. Φωτογραφικό Υλικό:

 

8. Συνδέσεις:

 

 

9. Επικοινωνία:

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Bιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565282
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Μούτου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565279
Fax. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Επίκουρη Καθηγήτρια Αιμιλία Ζίφα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565288
Fax. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Επίκουρη Καθηγήτρια Θεολογία Σαραφίδου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565287
Fax. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Τεχνική Υποστήριξη Κώστας Σταμάτης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565287
Fax. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 314
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2931423
Έχουμε 137 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad3.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash