Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΟΛΟΓΙΑΣ

         Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Φωτογραφικό Υλικό
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Επικοινωνία
5. Δημοσιεύσεις    

 

1. Γενικές Πληροφορίες:

Το εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Μικροβίων - Μοριακής Βακτηριολογίας - Ιολογίας  του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας άρχισε να λειτουργεί  τον Φεβρουάριο του 2004 και ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 511/3.4.2015. Το εργαστήριο εμπλέκεται στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και στην διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό πεδίο της μοριακής Ιολογίας  με την συμμετοχή προπτυχιακών και  μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων.  Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής  εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας με έμφαση στη Βιοτεχνολογία,  Παναγιώτης Μαρκουλάτος.

2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Εντεροϊοί - HPV ιοί - Νοροιοί

Οι ιοί χρησιμοποιούν τα  κύτταρα  στόχους ξενιστές  καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου  ζωής τους  για να μολύνουν, να  αντιγραφούν  και να  επαναμολύνουν  τα κύτταρα στόχους. Συνεπώς, η  γενωμική  ανάλυση προσφέρει την δυνατότητα  λεπτομερoύς ανάλυσης της σύνθετης αλληλεπίδρασης ιού – κυττάρου ξενιστή   αναφορικά με τα μεταβαλλόμενα επίπεδα έκφρασης πολλών γονιδίων και  γονιδιακών συμπλόκων ως άμεση συνέπεια της αλληλεπίδρασης ιού και κυττάρου ξενιστή. Τα τρέχοντα  ερευνητικά   μας  ενδιαφέροντα  εστιάζονται στη γενωμική ανάλυση των εντεροϊών, των Νοροιών και των ιών HPV -16 καθώς και στη λειτουργική γενωμική των αλληλεπιδράσεων ιού-ξενιστή, προσπαθώντας να  απαντηθούν  ερωτήματα όπως:

 • αποτελούν οι αλλαγές της γονιδιακής έκφρασης κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από τους ιούς μέρος του μηχανισμού της κυτταρικής άμυνας του ξενιστή,
 • αποτελούν μέρος μιας ιϊκής μόνο προέλευσης απάντηση αναγκαία για τον κύκλο ζωής του ιού,
 • ένα λειτουργικό και πιθανώς αξιοποιήσιμο από θεραπευτικής και διαγνωστικής αξίας τελικό προϊόν της ιϊκής μόλυνσης.

Αυτές οι μελέτες στοχεύουν στο να  αναδείξουν τις διαδικασίες οι οποίες εμπλέκονται στην ιϊκή παθογένεια και να επιτρέψουν μεταγενέστερα στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και ενδεχομένως θεραπευτικών προσεγγίσεων βελτιώνοντας την αντιμετώπιση  των μολυσματικών ασθενειών.

Μοριακή Μικροβιολογία με έμφαση στην βιολογία των βακτηρίων του γένους Pseudomonas(μηχανισμοί πρόσληψης σιδήρου μέσω σιδηροφόρων, κυανογένεση, γονιδιακή ρύθμιση, παθογένεση και ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά). Βιοτεχνολογικές εφαρμογές των Ψευδομονάδων στην Γεωργία και το Περιβάλλον. Μελέτη της συμβιωτικής μικροβιακής χλωρίδας σε έντομα και ψάρια οικονομικής σημασίας. Αντιμικροβιακές ιδιότητες Ελληνικών τύπων μελιού. Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.


3. Προσωπικό:

Υπεύθυνοι Ερευνητικής Ομάδας
 
Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
Ζαχαρούλα  Κυριακοπούλου – ΕΕΔΙΠ
  
Υποψήφιοι  Διδάκτορες
Τηλέμαχος Δημητρίου


 4. Ερευνητικά Προγράμματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1995-2014

 • Molecular Approaches for the detection and identification of Enteroviruses. Duration: 1/2/1995-31/1/1998
 • Experimental Application of urban and animal sewages with appropriate, new technology dropping devices. Environmental Virology. Duration: 1/3/1995-28/2/1998
 • National Center for Poliomyelitis and Enteroviruses. Duration: 1/1/1997-31/12/9
 • National Influenza Center. Duration: 1/1/1997-31/12/97
 • Detection and characterization of Capripox viruses by molecular approaches. Duration: 1/1/1997 – 31/12/99
 • Immunology ofCapripoxvirus. Duration: 1/4/98-31/3/2000
 • Recherche des recombinants chez des virus ARN de polarite positive (enterovirus et virus de l’hepatite C). Duration: 1/9/98-30/8/2000
 • Etude de la circulation et de la variabilité génétique des souches du VPO. Duration: 1/10/99- 1/10/2002
 • Maladies Emergentes. Duration: 1/5/00-1/5/01
 • Investigation of the in trans complemetnation of poliovirus non-structural protein functions. Duration: 7/12/00-7/12/02
 • Phylogenetic sequence analysis and improved diagnostic assay systems for viruses of the family Reoviridae. Duration: 1/1/01-31/12/03
 • National Centre for Poliomyelitis and Enteroviruses. Duration: 1/9/01-1/10/02
 • Circulation et variabilité génétique des enterovirus et des souches du vaccin oral. Duration 1/1/03 – 31/12/04
 • Entérovirus – Diagnostic moléculaire des enterovirus. Duration 1/1/04 – 31/12/05 
 • National Centre for Poliomyelitis and Enteroviruses. Duration 1/1/04- 31/10/04
 • Potency testing of trivalent oral poliovirus (OPV) vaccine (Sabin). Duration 1/4/04-31/3/06
 • Detection of Enterovirus in sewage. Duration 1/4/04- 31/3/06
 • Molecular detection of Enteroviruses in clinical samples and the environment. “Implications for the public health”. Duration 1/1/05- 31/12/06
 • Genetic recombination of circulating  enteroviruses. Duration 1/2/06 – 31/1/08
 • Postgraduate Program “Biotechnology”, code 3439, of the University of Thessaly, School of Health Sciences, Department of Biochemistry & Biotechnology. Duration 1/3/08 –
 • Postgraduate Program “Applications of Molecular Biology-Genetics. Diagnostic Biomarkers”, code 3817, of the University of Thessaly, School of Health Sciences, Department of Biochemistry & Biotechnology. Duration 1/3/09 – 
 • 01/07/2007 έως 30/06/2008Έργο 3551 «Μελέτη της παθογένειας της Pseudomonasentomophilaενάντια στην Μεσογειακή μύγα (Ceratitiscapitata)» που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  13/07/2014 έως 12/07/2016 Έργο 4954 «Διερεύνηση των μηχανισμών της αντιβακτηριακής δράσης μελιών της περιοχής του Όλυμπου έναντι παθογόνων βακτηρίων» που θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 5. Δημοσιεύσεις:

       Πρόσφατες δημοσιεύσεις 1.1.2010 - 1.10.2015

 1. Pliaka V, Dedepsidis E, Kyriakopoulou Z, Mpirli K, Tsakogiannis D, Pratti A, Levidiotou- Stefanou S, Markoulatos P (2010). A new RT-PCR assay for the identificationthe predominant recombination types in 2C and 3D genomic regions of vaccine-derived poliovirus strains. Mol Cell Probes. Jun; 24(3):115-23.
 2. Kyriakopoulou Z, Dedepsidis E, Pliaka V, Mastorakos P, Stamati A, Pratti A, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P (2010). Molecular identification and full genome analysis of an echovirus 7 strain isolated from the environment in Greece. Virus Genes ;40(2):183-92.
 3. Pliaka V, Dedepsidis E, Kyriakopoulou Z, Papadi G, Tsakogiannis D, Pratti A, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P (2010). Growth kinetic analysis of bi-recombinant poliovirus vaccine strains. Virus Genes ;40(2):200-11.
 4. Kyriakopoulou Z, Dedepsidis E, Pliaka V, Tsakogiannis D, Pratti A, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P (2010). Full-genome sequence analysis of aechovirus 3 strain isolated from sewage in Greece. J Clin Microbiol. ;48(5):1513-9.
 5. Katsarou K, Lavdas AA, Tsitoura P, Serti E, Markoulatos P, Mavromara P, Georgopoulou U (2010). Endocytosis of hepatitis C virus non-enveloped capsid-like particles induces MAPK-ERK1/2 signaling events .Cell Mol Life Sci.;67(14):2491-506.
 6. Pliaka V, Ruether I, Kyriakopoulou Z, Kioussi P, Plakokefalos E, Megalou M, Pratti A, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P (2010). A seroprevalence study of Poliovirusagainst a collection of recombinant and non-recombinant Poliovirus vaccinal strains in population of Southern Greece. Clin Microbiol Infect. 16:1669-1675.
 7. Dedepsidis E., Kyriakopoulou Z., Pliaka V., Markoulatos P.(2010). Correlation between recombination junctions and RNA secondary structurein   Poliovirus   Sabin strains. Virus Genes ,41 (2): 181-91.
 8. Pliaka V., Achilleos C.,Kyriakopoulou Z., Tsakogiannis D., Ruether IGA., Gartzonica C., Levidiotou-Stefanou S., Markoulatos P. (2010).Determination of antigenic properties of vaccine derived poliovirus strains. Vaccine 10, 29 (1): 26-33.
 9. Pliaka V., Kyriakopoulou Z., Tsakogiannis D., Ruether I.G.A, Gartzonika C., Levidiotou-Stefanou S., Krikelis A., Markoulatos P. (2010). Correlation of mutations and recombination with growth kinetics of Poliovirus vaccine strains . Eur J of Clin Microbiol and Infect Dis , 29 (12):1513-23.
 10. Boumlic A., Vassilaki N., Dalagiorgou G.,Kochlios E.,Kakkanas A., Georgopoulou U., Markoulatos P., Orfanoudakis G., Mavromara P.(2010). Internal translation initiation stimulates expression of the ARF/core+1 open reading frame of HCV genotype 1b.Virus Res 155 (1):213-220
 11. Kyriakopoulou Z., Dedepsidis E., Pliaka V., Tsakogiannis D., Ruether I. G. A., Krikelis,   Markoulatos P. (2011). Complete nucleotide sequence analysis of VP1 genomic region of Echoviruses 6 isolated from sewages in Greece revealed 98% similarity with Echoviruses 6 that were characterized from an aseptic meningitis outbreak one year later. Clin Microbiol Infect ,17 (8): 1170-3
 12. Pliaka V, Filliponi ME, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Tsakogiannis D, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P.(2011). Retrospective molecular and phenotypic analysis of poliovirus vaccine strains isolated in Greece. Clin Microbiol Infect. 17 (10):1554-62
 13. Kyriakopoulou Z., Pliaka V., Tsakogiannis D., Ruether IG.,Komiotis D., Gartzonika C.,Levidiotou-Stefanou S., Markoulatos P. (2012). Genome analysis of two type 6 echovirus (E6) strains recovered from sewage specimens in Greece in 2006. Virus Genes 44 (2):207-16
 14. Ruether IG., Tsakogiannis D., Pliaka V., Kyriakopoulou Z., Krikelis A.,Gartzonika C.,Levidiotou-Stefanou S.,Markoulatos P.(2012). Molecular characterization of a new intergenotype Norovirus GII recombinant. Virus Genes 44 (2):237-43
 15. Tsakogiannis D., Ruether IG., Kyriakopoulou Z., Pliaka V.,Theoharopoulou A., Skordas V.,Panotopoulou E., Nepka C., Markoulatos P. (2012). Sequence variation analysis of the E2 gene of human papilloma virus type 16 in cervical lesions from women in Greece. Arch. Virol.157 (5):825-32.
 16. Pliaka V., Kyriakopoulou Z., Markoulatos P., (2012). Risks associated with the use of live attenuated vaccine poliovirus strains and the strategies for control and eradication of paralytic poliomyelitis. Expert Rev. Vaccines 11 (5):609-628
 17. Tsakogiannis D.,Ruether IG., Kyriakopoulou Z., Pliaka V., Skordas V., Gartzonika C., Levidiotou-Stefanou S., Markoulatos P., (2012). Molecular and phylogenetic analysis of the HPV 16 E4 gene in cervical lesions from women in Greece. Arch Virol. 2012 Sep;157(9):1729-39.
 18. Kyriakopoulou Z., Tsolis K.,Pliaka V., Tsakogiannis D.,Ruether IGA., Gartzonika C.,Levidiotou-Stefanou S., Markoulatos P., (2013). Combined 5’ UTR RFLP analysis and VP1 sequencing for epidemic investigation of enteroviruses. Arch. Virol. 158 (1): 103-11
 19. Tsakogiannis D., Kyriakopoulou Z., Amoutzias G., Ruether IGA.,Dimitriou TG., Panotopoulou E., Markoulatos P., (2013).Identification of novel E6-E7 sequence variants of human papillomavirus 16.   Arch. Virol. 158 (4) : 821-8
 20. Tsakogiannis D, Papadopoulou A, Kontostathi G, Ruether IG., Kyriakopoulou Z., Dimitriou TG, Orfanoudakis G, Markoulatos P., (2013). Molecular and evolutionary analysis of HPV16 E6 and E7 genes in Greek women. J Med Microbiol. 62:1688-96
 21. Tsakogiannis D., Darmis F., Gortsilas P., Ruether IGA., Kyriakopoulou Z., Dimitriou TG.,   Amoutzias G., Markoulatos P., (2014).Nucleotide polymorphisms of the human papillomavirus 16 E1 gene. Arch Virol. 159(1):51-63
 22. .Ruether IG, Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Papamichail C, Gartzonika C, Leveidiotou-Stefanou S, Markoulatos P., (2014). Circulation of intergenotype recombinant noroviruses GII.9/GII.6 from 2006 to 2011 in central Greece.Virus Genes.48(1):23-31.
 23. .Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Darmis F, Ruether IG, Dimitriou TG, Orfanoudakis G, Panotopoulou E, Markoulatos P., (2014). Prevalence of HPV16 E1-1374^63nt variants in Greek women . J Med Virol. 86(5):778-84.
 24. .Dimitriou TG, Pliaka V, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Tsakogiannis D, Fountoucidou P, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P., (2014).PCR assays for the identification of rare recombination types from VP1 to 3D genomic region of vaccine derived poliovirus strains. Mol Cell Probes. 28(4):107-12.
 25. .Ruether IG, Dimitriou TG, Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Amoutzias GD, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P.,(2014). Characterization of novel intergenogroup and intergenotype recombinant noroviruses from central Greece. Mol Cell Probes. 28(4):204-10.
 26. .Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Amoutzias GD, Dimitriou TG, Diamantidou V, Kotsovassilis C, Markoulatos P., (2014).Determination of human papillomavirus 16 physical status through E1/E6 and E2/E6 ratio analysis. J Med Microbiol. 63:1716-23.
 27. .Tsakogiannis D, Diamantidou V, Toska E, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Ruether IG, Gortsilas P, Markoulatos P., (2015). Multiplex PCR assay for the rapid identification of human papillomavirus genotypes 16, 18, 45, 35, 66, 33, 51, 58, and 31 in clinical samples. Arch Virol. 160(1):207-14.
 28. .Tsakogiannis D, Papacharalampous M, Toska E, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Ruether IG, Komiotis D, Markoulatos P., (2015). Duplex Real-time PCR assay and SYBR green I melting curve analysis for molecular identification of HPV genotypes 16, 18, 31, 35, 51 and 66. Mol Cell Probes Feb;29(1):13-8
 29. .Kyriakopoulou Z, Pliaka V, Amoutzias GD, Markoulatos P, (2015). Recombination among human non-polio enteroviruses: implications for epidemiology and evolution. Virus Genes Apr;50(2):177-88.
 30. .Tsakogiannis D, Gortsilas P, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Dimitriou TG, Orfanoudakis G, Markoulatos P, (2015). Sites of disruption within E1 and E2 genes of HPV16 and association with cervical dysplasia. J Med Virol Nov;87(11):1973-80.
 31. .Kyriakopoulou Z, Bletsa M, Tsakogiannis D, Dimitriou TG, Amoutzias GD, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P, (2015). Molecular epidemiology and evolutionary dynamics of Echovirus 3 serotype. InfectGenetEvolJun;32:305-12.

 

 Δημοσιεύσεις "Μοριακής Βακτηριολογίας"

 1. Nikolouli K. and D. Mossialos (2015) Functional characterization of TtgABC efflux pump of the RND family in the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila. Ann. Microbiol. Epub 2015 June 26
 2. Mathioudakis M.M., R.S. Veiga, T. Canto, V. Medina, D. Mossialos, A.M. Makris and I. Livieratos (2013) Pepino mosaic virus triple gene block protein 1 (TGBp1) interacts with and increases tomato catalase 1 activity to enhance virus accumulation. Mol. Plant Pathol. 14(6): 589-601
 3. Pournaras S., R. Kock, D. Mossialos, A. Mellmann, V. Sakellaris, C. Stathopoulos, A.W. Friedrich and A. Tsakris (2013) Detection of a phylogenetically distinct IMP-type metallo-β-lactamase, IMP-35, in CC235 Pseudomonas aeruginosa from Dutch-German border region (Euregio). J. Antimicrob. Chemother. 68(6): 1271-1276
 4. Anthimidou E. and D. Mossialos* (2013) Antibacterial activity of Greek and Cypriot honeys against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in comparison to manuka honey. J. Med. Food 16(1): 42-47
 5. Stagos D., N. Portesis, C. Spanou, D. Mossialos, N. Aligiannis, E. Chaita, C. Panagoulis, E. Reri, L. Skaltsounis, A.M. Tsatsakis and D. Kouretas (2012) Correlation of total polyphenolic content with antioxidant and antibacterial activity of 24 extracts from Greek domestic Lamiaceae species. Food Chem Toxicol. 50(11): 4115-4124
 6. Nikolouli K. and D. Mossialos* (2012) Bioactive compounds synthesized by non-ribosomal peptide synthetases ans type-I polyketide synthases discovered through genome-mining and metagenomics. Biotechnol. Lett. 34(8): 1393-1403
 7. Amoutzias, G.D., Y. He, J. Gordon, D. Mossialos, S.G. Oliver and Y. Van De Peer (2010) Posttranslational regulation impacts the fate of duplicated genes. Proc. Natl. Acad. Sci USA 107(7): 2967-2971
 8. Papagiannoulis A., K.D. Mathiopoulos and D. Mossialos* (2010) Molecular detection of the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila using Polymerase Chain Reaction (PCR). Lett. Appl. Microbiol 50(3): 241-245.
 9. Ryall, B., H. Mitchell, D. Mossialos* and H.D. Williams (2009) Cyanogenesis by the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila. Lett. Appl. Microbiol. 49(1): 131-135
 10. Humair, B., N. Gonzalez, D. Mossialos, C. Reimmann and D. Haas (2009) Temperature-responsive sensing regulates biocontrol factor expression in Pseudomonas fluorescens CHA0. ISME J. 3(8): 955-965
 11. Mossialos, D.* and G.D. Amoutzias (2009) Role of siderophores in cystic fibrosis pathogenesis: foes or friends? Int. J. Med. Microbiol. 299 (2): 87-98.
 12. Amoutzias, G., Y., Van de Peer, and D. Mossialos*. (2008) Evolution and taxonomic distribution of nonribosomal peptide and polyketide synthases. Future Microbiol. 3: 361-370.
 13. Mossialos, D.* and Amoutzias G. (2007) Siderophores in fluorescent pseudomonads: new tricks from an old dog. Future Microbiol. 2:387-395.
 14. Ramstedt, M., R., Houriet, D., Mossialos, D., Haas, and HJ Mathieu. (2007) Wet chemical silver treatment of endotracheal tubes to produce antibacterial surfaces. J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. 83(1): 169-180
 15. Ramstedt, M., N., Cheng, O., Azzaroni, D., Mossialos, H.J., Mathieu and W.T. Huck. (2007) Synthesis and characterization of Poly (3-sulfopropylethacrylate) brushes for potential antibacterial applications. Langmuir: 23(6): 3314-3321.

 

6. Διατριβές: 

Επίβλεψη 32 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στη Μοριακή Ιολογία

 1. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ταχεία ανίχνευση Καταρροικού πυρετού με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR», Ξηρογιάννη Αθανασία, 2005.Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 2. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ανίχνευση μεταλλάξεων στις 5΄NTR και VP1 γενωμικές περιοχές εμβολιακών στελεχών πολιοϊών », Πλιάκα Βάια, 2006. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 3. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «HumanPapillomavirus: μοριακή διάγνωση και ταυτοποίηση», Παπαδοπούλου Γιάννα, 2006. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 4. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ανίχνευση Ανασυνδυασμών σε περιβαλλοντικά δείγματα πολιοϊών», Μπρακούλιας Χρήστος, 2007. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 5. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα « Μοριακή Ανίχνευση και Ταυτοποίηση Εντεροιών στην 5’ μη κωδική περιοχή »,Τσολής Κων/νος, 2008. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 6. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα « ΝestedMultiplexPCRγια τον γονοτυπικό προσδιορισμό των 14 πιο επικίνδυνων HPVιών », Τσακογιάννης Δημήτρης, 2008. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 7. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Προσδιορισμός της κατάστασης του γονιδίου Ε2 του ιού HumanPapillomavirus (HPV)-16 σε κλινικά δείγματα», Γκορτσίλας Πασχάλης, 2008. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 8. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα « Μελέτη της αντιγονικής εξέλιξης εμβολιακών στελεχών πολιοϊών και προσδιορισμός των ανοσολογικών τους ιδιοτήτων»,Κιούση Παυλίνα, 2008. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 9. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   « Χαρτογράφηση των πολλαπλών ρυθμιστών της μεταγραφής των ιών HPV-στη γενωμική περιοχή LCR ( LONGCONTROLREGION)»,Ευδοκίμου Μάριος, 2009. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 10. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Εντοπισμός ανασυνδυασμών στις 2C και 3D γενωμικές περιοχές εμβολιακών στελεχών πολιοιών», Μπιρλή Κατερίνα, 2009. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 11. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Φυλογενετική ανάλυση των Ε6 και Ε7 γενωμικών περιοχών των ιών HPV-16», Κοντοστάθη Γεωργία, 2009. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 12. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Μοριακή και φυλογενετική ανάλυση Νοροιών», Μουστάκας Ιωάννης , 2009. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 13. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Εντοπισμός γενετικών ανασυνδυασμών και μεταλλάξεων και σύνδεσή τους με την αντιγραφική λειτουργία εμβολιακών στελεχών πολιοιών », Παπαδή Γεωργία, 2009. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 14. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Ανάπτυξη της μεθόδου διαχωρισμού δυο φάσεων για την ανίχνευση εντεροιών με semi-nestedPCR σε περιβαλλοντικά δείγματα», Μαντζιάρα Χρυσαυγή, 2009. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 15. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Μοριακή ανίχνευση Νοροιών σε κλινικά δείγματα κοπράνων», Χριστόγιαννη Ιωάννα, 2009. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 16. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Μοριακή ανίχνευση και επιδημιολογική συσχέτιση κλινικών στελεχών εντεροιών στην 5΄ μη κωδική περιοχή», Αναγνώστου Κων/νος, 2009. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 17. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   « Κλωνοποίηση και φυλογενετική ανάλυση του γονιδίου Ε2 του HPV-16», Θεοχαροπούλου Αντωνία, 2010. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 18. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Ανάπτυξη μεθοδολογίας με τη χρήση φίλτρων για τον εντοπισμό εντεροιών σε λύματα»,Κουρκουμέλη Χαριτώ, 2010. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 19. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Ανίχνευση μεταλλάξεων στις 5΄- NTR και VP1 γενωμικές περιοχές εμβολιακών στελεχών πολιοιών», Γοργογιέτας Βύρων, 2010. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 20. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Συσχέτιση γενετικών ανασυνδυασμών και μεταλλάξεων με την αντιγραφική λειτουργία διπλά ανασυνδυασμένων εμβολιακών στελεχών πολιοιών», Σαναλίδου Στέλλα, 2010. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 21. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα   «Ανίχνευση μεταλλάξεων στις VP2, VP3 και VP4 γενωμικές περιοχές εμβολιακών στελεχών πολιοιών», Αχιλλέως Χάρις, 2010. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 22. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Γενωμική και φυλογενετική ανάλυση του γονιδίου Ε1 των ιών HPV-16», Δαρμής Φραγκίσκος, 2011. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 23. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «PCR μικροσυστοιχίες για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των ιών CoxsackieA», Πατάκος Ιπποκράτης, 2011. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 24. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Προσδιορισμός γενωμικών ανασυνδυασμών από την VP1 γενωμική περιοχή μέχρι το τέλος του γενώματος εμβολιοπροερχόμενων πολιοιών», Δημητρίου Τηλέμαχος, 2011. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 25. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Εργαστηριακή διερεύνηση συσχέτισης εντεροιών με άσηπτες μηνιγγίτιδες», Δασταμάνη Μεταξία, 2011 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 26. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ανίχνευση,απομόνωση και γενωμική ανάλυση εντεροιών από περιβαλλοντικά δείγματα», Μπλέτσα Μαγδαληνή, 2012. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 27. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Εργαστηριακή διευρεύνηση εντεροιών στη VP1 γενωμική περιοχή και συσχέτιση με άσηπτη μηνιγγίτιδα», Κοσμά Ελένη, 2013. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 28. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «PCRarrays για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των CoxsackieB ιών», Τσαχουρίδου Ουρανία, 2013. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 29. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Μοριακή και Εξελικτική Ανάλυση των HPV16 E6 και Ε7 γονιδίων στον Ελληνικό πληθυσμό», Παπαδοπούλου Αλίκη, 2014. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 30. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Αλληλούχιση και μοριακός χαρακτηρισμός γονιδιώματος Εντεροιών από περιστατικά άσηπτης μηνιγγίτιδας», Ασημάκουλα Σταματία, 2014, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 31. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Δημιουργία μιας MULTIPLEXRTPCRγια την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό CoxsackieAκαι Β ιών», Μοσχονάς Γεώργιος, 2015, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 32. Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Δημιουργία μιας REALTIMEPCRγια τη μέτρηση του ιικού τίτλου σε κυτταροκαλλιέργειες», Ζήση Ζαφείρω, 2015,Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Πραγματοποίηση 14 Διπλωματικών εργασιών προπτυχικών φοιτητών "Μοριακής Βακτηριολογίας"

 1. Αρβανίτης Χαράλαμπος (2014) Μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης μελιών της περιοχής του Ολύμπου   έναντι του θετικού κατά Gram βακτηρίου Staphylococcusaureus
 2. Σταματία Παπαοικονόμου (2014) Μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης μελιών της περιοχής του Ολύμπου έναντι του Gram αρνητικού βακτηρίου Pseudomonasaeruginosa
 3. Χιονίδου Ειρήνη (2014) Διερεύνηση της αναστολής βιουμένων κλινικών βακτηριακών στελεχών παρουσία μελιού
 4. Κορεκτστίδου Μαρία (2014) Διερεύνηση της αναστολής φυτοπαθογόνων μυκήτων από την Pseudomonasentomophila
 5. NikonovaOlena(2012) Μεταγονιδιωματική ανάλυση της βακτηριακής χλωρίδας του εντόμου Cydiapomonellaμε την χρήση βιβλιοθηκών 16SrRNA
 6. Κουτσού Ιωάννα (2012) Απομόνωση και ταυτοποίηση βακτηρίων από το μέλι με αντιμικροβιακή δράση
 7. Νταλαμπύρα Ελένη (2011) Μελέτη πρωτεϊνικού προτύπου στην Pseudomonasentomophila
 8. Νικολούλη Αικατερίνη (2010) Συμβολή του υδροκυανίου στην εντομοπαθογένεια της Pseudomonasentomophila
 9. Σακελλάρης Βίκτωρ (2010) Μελέτη του γενετικού μηχανισμού αντοχής στις καρβαπενέμες σε κλινικά στελέχη Pseudomonasaeruginosa
 10. Μπούλη Άννα (2010) Διαγνωστική μέθοδος για την ανίχνευση μετάλλαξης που εμπλέκεται στην ανθεκτικότητα της αφίδας Aphisgossypiiστα πυρεθροειδή
 11. Χονδρογιάννης Χρήστος (2010) Κλωνοποίηση και υπερέκφραση του ενζύμου ροδανάση της Pseudomonasentomophilα
 12. Μπιρμπίλης Χρήστος (2010) Απομόνωση βακτηριακών στελεχών με αυξημένη δραστηριότητα γλυκοσιδασών από την εντερική χλωρίδα του λαυρακιού (DicentrarchuslabraxL.)
 13. Τόσκα Ελένη (2009) Απομόνωση βακτηριακών στελεχών με αυξημένη πρωτεολυτική δραστηριότητα από την εντερική χλωρίδα του λαυρακιού (DicentrarchuslabraxL.)
 14. Καντσάδη Αναστασία (2009) Πρωτεομική ανάλυση άγριου και μτελλαγμένου στελέχους της Pseudomonasentomophilα  

 

Eπίβλεψη 20 μεταπτυχιακών διατριβών στη Μοριακή Ιολογία

 1. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Ανίχνευση εντεροιών σε πόσιμο νερό.Πρέπει να αναθεωρηθεί η υπάρχουσα κοινοτική οδηγία;», Σταμάτη Αναστασία , 2009 . Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 2. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Ανίχνευση και χαρακτηρισμός ECHO ιών μέσω αλληλούχισης των γενωμικών περιοχών VP1, VP2 , VP3 και VP4 », Μαστοράκος Παναγιώτης , 2009 . Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 3. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Μελέτη της ενσωμάτωσης του γονιδιώματος κλινικών στελεχών HPV-16 στο κυτταρικό γονιδίωμα του ξενιστή. Αποτελεί η ενσωμάτωση κατάλληλο μοριακό δείκτη νεοπλασίας ;», Τσακογιάννης Δημήτρης , 2010 . Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 4. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα «Δημιουργία PCRarrays για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των Νοροιών σε μη επεξεργασμένα λύματα», Ρούτερ Ειρήνη , 2010 . Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 5. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Ανίχνευση ανασυνδυασμών και μεταλλάξεων σε ολόκληρο το γένωμα ενός πολιοιού», Φιλιπόνη Μαρία , 2010 . Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 6. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Ανίχνευση Νοροιών σε πόσιμο νερό.Πρέπει να συμπεριληφθεί η αναζήτηση ιών στον μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού ;», Ωρολογά Χρυσαυγή , 2010 . Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 7. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Στελέχη HPV υψηλού κινδύνου. Τα mRNAsτων ογκογονιδίων Ε6 και Ε7 μπορούν να αποτελέσουν ένα μοριακό δείκτη για την εξέλιξη από CINI και CINIIπρος CINIII και CINIII προς το διηθητικό καρκίνο του τραχήλου ;», Σκορδάς Βασίλειος , 2010 . Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 8. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα «Δημιουργία PCR μικροσυστοιχιών για την ανίχνευση και το μοριακό χαρακτηρισμό των ECHO ιών», Παπαδή Γεωργία, 2011. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 9. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα «Χαρτογράφηση των θέσεων ρήξης των γονιδίων Ε1 και Ε2 του HumanPapillomavirus (HPV)-16 σε υψηλού και χαμηλού βαθμού δυσπλασίες», Γκορτσίλας Πασχάλης, 2011. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 10. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Ανάπτυξη μιας Real-timePCR για τον ποσοτικό προσδιορισμό των γονιδίων Ε2, Ε6 και Ε7 του HPV-16»,Ζαρκαδούλα Ιωάννα , 2012. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 11. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Φυλογενετική ανάλυση HPV-16 κλινικών στελεχών στη γενωμική περιοχή Ε4. Μεταλλάξεις στην ανωτέρω περιοχή συνδέονται με τη σοβαρότητα των αλλοιώσεων; Τα μη Ευρωπαικά στελέχη συνδέονται περισσότερο με τις νεοπλασίες;», Μαρίνης Ανδρέας , 2012. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 12. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Στελέχη HPV υψηλού κινδύνου HPV-16,-18,-31,-33. Τα mRNAsτων ογκογονιδίων Ε6 και Ε7 μπορούν να αποτελέσουν ένα μοριακό δείκτη για την εξέλιξη από CINI προς CINIII;», Καραγιάννη Αννα, 2012. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 13. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα «Δημιουργία PCR μικροσυστοιχειών για την ανίχνευση και μοριακό χαρακτηρισμό 8 HPV ιών υψηλού κινδύνου ( 16,18,33,35,45,51,58 και 66)», Τόσκα Ελένη, 2012. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 14. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Ανάπτυξη μιας MULTIPLEXRT-PCR για την ταυτοποίηση σπάνιων τύπων ανασυνδυασμού στις γενωμικές περιοχές εμβολιοσυνδεόμενων πολιοιών», Δημητρίου Τηλέμαχος, 2013. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 15. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Ανάπτυξη μιας MULTIPLEXPCR για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των υψηλού κινδύνου ιών HPV -16,-18,-45,-58,-51,-66,-35,-33,-31», Διαμαντίδου Βαλεντίνα, 2013. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 16. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Μοριακή ανίχνευση μέσω αλληλούχισης Νοροιών της ομάδας GI από περιβαλλοντικά δείγματα», Τσιρίγκας Στέφανος, 2013. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 17. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Μοριακή και Φυλογενετική ανάλυση Νοροιών της ομάδας G ΙI από περιβαλλοντικά και κλινικά δείγματα», Σούκια Βασιλική, 2013. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 18. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Χαρτογράφηση και ανάλυση των θέσεων ενσωμάτωσης του HPV16 στο κυτταρικό γονιδίωμα», Μπλέτσα Μαγδαληνή, 2014. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 19. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Ανάπτυξη μιας real-timemultiplexPCR για την ανίχνευση και το μοριακό χαρακτηρισμό των υψηλού κινδύνου ιών ΗPV 16,18,31,33,35,51,66», Παπαχαραλάμπους Μιχαήλ, 2014. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 20. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα « Προσδιορισμός της φυσικής κατάστασης του γονιδιώματος του HPV-16 μέσω ποσοτικού προσδιορισμού του λόγου των τιμών των γονιδίων Ε1/Ε6 και Ε2/Ε6», Πετρογιαννάκης Γεώργιος, 2015. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πραγματοποίηση 15 Διπλωματικών εργασιών μεταπτυχικών φοιτητών "Μοριακής Βακτηριολογίας"

 1. Παπαγιαννούλης Αντώνιος (2009) Ανάπτυξη και χρήση διαγνωστικής PCR για την ανίχνευση της Pseudomonasentomophilα σε φυσικούς πληθυσμούς εντόμων οικονομικής σημασίας
 2. Χατζή Ιωάννα (2010) Μελέτη βακτηριακής χλωρίδας στο έντομο Cydiapomonella (Καρπόκαψα)
 3. Τράκα Χρύσα (2010) Κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης του βακτηρίου Pseudomonasentomophilα και εύρεση κλώνων που φέρουν γονίδια υπεύθυνα για την βιοσύνθεση σιδηροφόρων
 4. Παναγούλης Χρήστος (2010) Μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης φυτικών εκχυλισμάτων μέντας, φασκόμηλου και τσαγιού έναντι των βακτηρίων Staphylococcusaureus και Pseudomonas αeruginosa.
 5. Ανθιμίδου Ελένη (2011) Αντιμικροβιακή δράση Ελληνικών τύπων μελιού έναντι βακτηρίων κλινικής σημασίας
 6. Παπαευαγγέλου Φωτεινή (2011) Μικροβιακή ποιότητα Ελληνικών τύπων μελιού: Πόσο ασφαλή είναι?
 7. Νικολούλη Αικατερίνη (2012) Προκαταρκτική μελέτη της προκαρυωτικής ποικιλότητας σε δείγμα ξύλου που εμφανίζει μικροβιακή αλλοίωση από το απολιθωμένο δάσος Bükkabrány.
 8. Καρακασίδου Κυριακή (2012) Μελέτη της ποικιλότητας μυκήτων και συσχέτιση της με βιοαλλοίωση ιστορικών χειρόγραφων
 9. Μανασής Χρήστος (2012) Μελέτη της ποικιλότητας βακτηρίων και συσχέτιση της       με βιοαλλοίωση ιστορικών χειρόγραφων
 10. Κουβάτση Αντωνία (2013) Αναστολή της παραγωγής μολυσματικών παραγόντων (virulencefactors) από την Pseudomonasaeruginosaπαρουσία μελιού
 11. Τζήκου Αικατερίνη (2013) Απομόνωση και ταυτοποίηση βακτηρίων από το μέλι με αντιμικροβιακή δράση
 12. Οικονόμου Κωνσταντίνα (2013) Αντιμικροβιακή δράση Ελληνικών τύπων μελιού έναντι βακτηρίων κλινικής σημασίας
 13. Κατσή Βασιλική (2014) Διερεύνηση της ανθεκτικότητας βακτηρίων κλινικής σημασίας έναντι του μελιού
 14. Κουτσού Ιωάννα (2014) Συμβολή των γονιδίων retS και ladS στη ρύθμιση της εντομοπαθογένειας της Pseudomonasentomophila
 15. Ζαχαρέγκα Φωτεινή (2014) Μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας σε αρχαίες τοιχογραφίες που εμφανίζουν βιοαλλοίωση από την Κρήνη της Καλλιρόης της Πνύκας και το Ιερό του Πανός

Επίβλεψη 13 διατριβών σε θέματα Μοριακής Ιολογίας. Εξ αυτών 12 έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ μια είναι σε εξέλιξη.

 1. "Ανίχνευση και ταυτοποίηση των Εντεροϊών του ανθρώπου (πολιοϊών , CoxsackieB και Echo ιών) με τεχνικές Μοριακής Βιολογίας". Γεωργοπούλου Αμαλία, Τμήμα Βιολογίας - Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,Οκτώμβριος 2001.
 2. "Μοριακή ταξινόμηση των ιών CoxsackieA". Σιαφάκας Νικόλαος,Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Essex, Μεγ. Βρετανία, Νοέμβριος 2001.
 3. "Ανίχνευση και χαρακτηρισμός των ιών της Γρίππης χρησιμοποιώντας μοριακές τεχνικές". Πλακοκέφαλος Ηλίας, Τμήμα Βιολογίας - Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιούνιος 2002.
 4. "Ανίχνευση και μοριακή ταυτοποίηση εντεροϊών σε ασθενείς με HIV λοίμωξη και στο περιβάλλον. Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία". Παπαβέντσης Δημήτριος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , Νοέμβριος 2005.
 5. "Μοριακή ανίχνευση , ταξινόμηση και συγκριτική γονιδιωματική των Εντεροιών CoxsackieA & B βασισμένη στη VP1 περιοχή του γονιδιώματός τους". Μπολανάκη Ευγενία, Τμήμα Βιολογίας , Τομέας Βιολογίας κυττάρου και Βιοφυσικής , Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Ιούλιος                                             
 6. "Μοριακή Ταυτοποίηση και Διευρεύνηση της Εξέλιξης των ΕCHO Ιών". Κοτταρίδη Χριστίνα, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νοέμβριος 2007.
 7. "Εμβολιακά στελέχη πολιοϊών – Συσχέτιση ανασυνδυασμών με δευτεροταγείς RNA δομές". Δεδεψίδης Ευάγγελος, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιούλιος   2008.
 8. "Ανασυνδυασμένα στελέχη πολιοϊών – θέσεις γενετικού ανασυνδυασμού". Παξιμάδη Ελένη, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,, Ιανουάριος   2009.
 9. "Μοριακή ανίχνευση εντεροιών στο περιβάλλον και διευρεύνηση γενετικών ανασυνδυασμών μεταξύ κυκλοφορούντων στελεχών". Κυριακοπούλου Ζαχαρούλα, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μάρτιος   2010.
 10. "Μοριακή ανίχνευση Νοροιών – Πολιοιών στο περιβάλλον. Εντοπισμός γενετικών ανασυνδυασμών και σύνδεσή τους με την αντιγραφική λειτουργία των ιϊκών στελεχών". Πλιάκα Βάια, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,, Μάρτιος   2010.
 11. "Μοριακή και Φυλογενετική μελέτη των Νοροιών". Ruether Ειρήνη, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μάρτιος 2014.
 12. "Προσδιορισμός της μορφής του γονιδιώματος του στελέχους ΗPV-16, συσχέτιση με την κλινική εικόνα του ασθενή και προσδιορισμός της θέσης ενσωμάτωσης του ιού στο κυτταρικό γονιδίωμα" Τσακογιάννης Δημήτριος, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μάρτιος 2014.

7. Φωτογραφικό Υλικό: 

Molecular VirologyVirology Lab

 

8. Συνδέσεις:

 
 

9. Επικοινωνία:

Καθηγητής Μαρκουλάτος  Παναγιώτης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ.:  2410  565274
 
Επ. Καθηγητής Μόσιαλος Δημήτριος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ.: 2410-565270
 
 
 


 


Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 305
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2991755
Έχουμε 213 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad3.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash