Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΟΛΟΓΙΑΣ

         Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Φωτογραφικό Υλικό
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Επικοινωνία
5. Δημοσιεύσεις    

 

1. Γενικές Πληροφορίες:

Το εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Μικροβίων - Μοριακής Βακτηριολογίας - Ιολογίας  του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας άρχισε να λειτουργεί  τον Φεβρουάριο του 2004 και ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 511/3.4.2015. Το εργαστήριο εμπλέκεται στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και στην διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό πεδίο της μοριακής Ιολογίας  με την συμμετοχή προπτυχιακών και  μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων. Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Βιοτεχνολογίας Μικροβίων,  Δημήτρης Μόσιαλος.

2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία: Εντεροϊοί - HPV ιοί - Νοροιοί

Οι ιοί χρησιμοποιούν τα  κύτταρα  στόχους ξενιστές  καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου  ζωής τους  για να μολύνουν, να  αντιγραφούν  και να  επαναμολύνουν  τα κύτταρα στόχους. Συνεπώς, η  γενωμική  ανάλυση προσφέρει την δυνατότητα  λεπτομερoύς ανάλυσης της σύνθετης αλληλεπίδρασης ιού – κυττάρου ξενιστή   αναφορικά με τα μεταβαλλόμενα επίπεδα έκφρασης πολλών γονιδίων και  γονιδιακών συμπλόκων ως άμεση συνέπεια της αλληλεπίδρασης ιού και κυττάρου ξενιστή. Τα τρέχοντα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γενωμική ανάλυση των εντεροϊών, των Νοροιών και των ιών HPV καθώς και στη λειτουργική γενωμική των αλληλεπιδράσεων ιού-ξενιστή, προσπαθώντας να απαντηθούν ερωτήματα όπως:

 • αποτελούν οι αλλαγές της γονιδιακής έκφρασης κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από τους ιούς μέρος του μηχανισμού της κυτταρικής άμυνας του ξενιστή,
 • αποτελούν μέρος μιας ιϊκής μόνο προέλευσης απάντηση αναγκαία για τον κύκλο ζωής του ιού,
 • ένα λειτουργικό και πιθανώς αξιοποιήσιμο από θεραπευτικής και διαγνωστικής αξίας τελικό προϊόν της ιϊκής μόλυνσης.

Αυτές οι μελέτες στοχεύουν στο να  αναδείξουν τις διαδικασίες οι οποίες εμπλέκονται στην ιϊκή παθογένεια και να επιτρέψουν μεταγενέστερα στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και ενδεχομένως θεραπευτικών προσεγγίσεων βελτιώνοντας την αντιμετώπιση  των μολυσματικών ασθενειών.

Μοριακή Βακτηριολογία:

Μοριακή Μικροβιολογία με έμφαση στην βιολογία των βακτηρίων του γένους Pseudomonas (μηχανισμοί πρόσληψης σιδήρου μέσω σιδηροφόρων, κυανογένεση, γονιδιακή ρύθμιση, παθογένεση και ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά). Βιοτεχνολογικές εφαρμογές των Ψευδομονάδων στην Γεωργία και το Περιβάλλον. Μελέτη της συμβιωτικής μικροβιακής χλωρίδας σε έντομα και ψάρια οικονομικής σημασίας. Αντιμικροβιακές ιδιότητες Ελληνικών προϊόντων κυψέλης. Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που υφίστανται βιοαλλοίωση.


3. Προσωπικό:

Υπεύθυνοι Ερευνητικής Ομάδας
 
Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
Δημητρίου Τηλεμαχος – εκλεγμένο μέλος ΕΕΔΙΠ
 

Υποψήφιοι  Διδάκτορες:

Ασούτης-Διδάρας Νικόλαος

 Δάσκου Μαρία

 Τσαδήλα Χριστίνα

  
 


 4. Ερευνητικά Προγράμματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1995-2014

• Molecular Approaches for the detection and identification of Enteroviruses. Duration: 1/2/1995-31/1/1998
• Experimental Application of urban and animal sewages with appropriate, new technology dropping devices. Environmental Virology. Duration: 1/3/1995-28/2/1998
• National Center for Poliomyelitis and Enteroviruses. Duration: 1/1/1997-31/12/9
• National Influenza Center. Duration: 1/1/1997-31/12/97
• Detection and characterization of Capripox viruses by molecular approaches. Duration: 1/1/1997 – 31/12/99
• Immunology ofCapripoxvirus. Duration: 1/4/98-31/3/2000
• Recherche des recombinants chez des virus ARN de polarite positive (enterovirus et virus de l’hepatite C). Duration: 1/9/98-30/8/2000
• Etude de la circulation et de la variabilité génétique des souches du VPO. Duration: 1/10/99- 1/10/2002
• Maladies Emergentes. Duration: 1/5/00-1/5/01
• Investigation of the in trans complemetnation of poliovirus non-structural protein functions. Duration: 7/12/00-7/12/02
• Phylogenetic sequence analysis and improved diagnostic assay systems for viruses of the family Reoviridae. Duration: 1/1/01-31/12/03
• National Centre for Poliomyelitis and Enteroviruses. Duration: 1/9/01-1/10/02
• Circulation et variabilité génétique des enterovirus et des souches du vaccin oral. Duration 1/1/03 – 31/12/04
• Entérovirus – Diagnostic moléculaire des enterovirus. Duration 1/1/04 – 31/12/05
• National Centre for Poliomyelitis and Enteroviruses. Duration 1/1/04- 31/10/04
• Potency testing of trivalent oral poliovirus (OPV) vaccine (Sabin). Duration 1/4/04-31/3/06
• Detection of Enterovirus in sewage. Duration 1/4/04- 31/3/06
• Molecular detection of Enteroviruses in clinical samples and the environment. “Implications for the public health”. Duration 1/1/05- 31/12/06
• Genetic recombination of circulating enteroviruses. Duration 1/2/06 – 31/1/08
• Postgraduate Program “Biotechnology”, code 3439, of the University of Thessaly, School of Health Sciences, Department of Biochemistry & Biotechnology. Duration 1/3/08 –
• Postgraduate Program “Applications of Molecular Biology-Genetics. Diagnostic Biomarkers”, code 3817, of the University of Thessaly, School of Health Sciences, Department of Biochemistry & Biotechnology. Duration 1/3/09 –
01/07/2007 έως 30/06/2008Έργο 3551 «Μελέτη της παθογένειας της Pseudomonasentomophilaενάντια στην Μεσογειακή μύγα (Ceratitiscapitata)» που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
13/07/2014 έως 12/07/2016 Έργο 4954 «Διερεύνηση των μηχανισμών της αντιβακτηριακής δράσης μελιών της περιοχής του Όλυμπου έναντι παθογόνων βακτηρίων» που θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
13/07/2016 έως 12/07/2018 Έργο 4954 «Διερεύνηση των μηχανισμών της αντιβακτηριακής δράσης μελιών της περιοχής του Όλυμπου έναντι παθογόνων βακτηρίων» χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
15/05/2019 έως 14/05/2021 Έργο 6101. Ερευνητικός Φορέας της Δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού» (Εμβληματική Δράση Δρόμοι της Μέλισσας) Κωδ. Αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. (ΕΛΚΕ Π.Θ Κωδ. Έργου 6101)
Σεπτέμβριος 2019 έως Αύγουστος 2022 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η κ. Χριστίνα Τσαδήλα θα λαμβάνει για 36 μήνες υποτροφία για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής της με θέμα: «Χαρακτηρισμός της βιολογικής δράσης του μικροβιώματος και των μηχανισμών αντιμικροβιακής δράσης ελληνικών τύπων μελιού».

 

 5. Δημοσιεύσεις:

   Πρόσφατες δημοσιεύσεις 1.1.2010 - 1.11.2019

1.     PliakaV, DedepsidisE, KyriakopoulouZ, MpirliK, TsakogiannisD, PrattiA, Levidiotou- StefanouS, MarkoulatosP(2010).A new RT-PCR assay for the identificationthe predominant recombination types in 2C and 3D genomic regions of vaccine-derived poliovirus strains.Mol Cell Probes. Jun; 24(3):115-23.

2.     KyriakopoulouZ, DedepsidisE, PliakaV, MastorakosP, StamatiA, PrattiA, Levidiotou-StefanouS, MarkoulatosP(2010).Molecular identification and full genome analysis of an echovirus 7 strain isolated from the environment in Greece.Virus Genes ;40(2):183-92.

3.     PliakaV, DedepsidisE, KyriakopoulouZ, PapadiG, TsakogiannisD, PrattiA, Levidiotou-StefanouS, MarkoulatosP(2010).Growth kinetic analysis of bi-recombinant poliovirus vaccine strains. Virus Genes ;40(2):200-11.

4.     Kyriakopoulou Z, Dedepsidis E, Pliaka V, Tsakogiannis D, Pratti A, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P (2010). Full-genome sequence analysis of aechovirus 3 strain isolated from sewage in Greece.J Clin Microbiol. ;48(5):1513-9.

5.     Katsarou K, Lavdas AA, Tsitoura P, Serti E, Markoulatos P, Mavromara P, Georgopoulou U (2010). Endocytosis of hepatitis C virus non-enveloped capsid-like particles induces MAPK-ERK1/2 signaling events .Cell Mol Life Sci.;67(14):2491-506.

6.     Pliaka V, Ruether I, Kyriakopoulou Z, Kioussi P, Plakokefalos E, Megalou M, Pratti A, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P (2010). A seroprevalence study of Poliovirusagainst a collection of recombinant and non-recombinant Poliovirus vaccinal strains in population of Southern Greece.Clin Microbiol Infect. 16:1669-1675.

7.     Dedepsidis E., Kyriakopoulou Z., Pliaka V., Markoulatos P.(2010). Correlation between recombination junctions and RNA secondary structurein   Poliovirus   Sabin strains. Virus Genes ,41 (2): 181-91.

8.     Pliaka V., Achilleos C.,Kyriakopoulou Z., Tsakogiannis D., Ruether IGA., Gartzonica C., Levidiotou-Stefanou S., Markoulatos P. (2010).Determination of antigenic properties of vaccine derived poliovirus strains. Vaccine 10, 29 (1): 26-33.

9.     Pliaka V., Kyriakopoulou Z., Tsakogiannis D., Ruether I.G.A, Gartzonika C., Levidiotou-Stefanou S., Krikelis A., Markoulatos P. (2010). Correlation of mutations and recombination with growth kinetics of Poliovirus vaccine strains . Eur J of Clin Microbiol and Infect Dis , 29 (12):1513-23.

10.   Boumlic A., Vassilaki N., Dalagiorgou G.,Kochlios E.,Kakkanas A., Georgopoulou U., Markoulatos P., Orfanoudakis G., Mavromara P.(2010). Internal translation initiation stimulates expression of the ARF/core+1 open reading frame of HCV genotype 1b.Virus Res 155 (1):213-220

11.   Amoutzias, G.D., Y. He, J. Gordon, D. Mossialos, S.G. Oliver and Y. Van De Peer (2010) Posttranslational regulation impacts the fate of duplicated genes. Proc. Natl. Acad. Sci USA 107(7): 2967-2971

12.   Papagiannoulis A., K.D. Mathiopoulos and D. Mossialos* (2010) Molecular detection of the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila using Polymerase Chain Reaction (PCR). Lett. Appl. Microbiol 50(3): 241-245.

13.   Kyriakopoulou Z., Dedepsidis E., Pliaka V., Tsakogiannis D., Ruether I. G. A., Krikelis,   Markoulatos P. (2011). Complete nucleotide sequence analysis of VP1 genomic region of Echoviruses 6 isolated from sewages in Greece revealed 98% similarity with Echoviruses 6 that were characterized from an aseptic meningitis outbreak one year later. Clin Microbiol Infect ,17 (8): 1170-3

14.   Pliaka V, Filliponi ME, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Tsakogiannis D, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P.(2011). Retrospective molecular and phenotypic analysis of poliovirus vaccine strains isolated in Greece. Clin Microbiol Infect. 17 (10):1554-62

15.   Kyriakopoulou Z., Pliaka V., Tsakogiannis D., Ruether IG.,Komiotis D., Gartzonika C.,Levidiotou-Stefanou S., Markoulatos P. (2012). Genome analysis of two type 6 echovirus (E6) strains recovered from sewage specimens in Greece in 2006. Virus Genes 44 (2):207-16

16.   Ruether IG., Tsakogiannis D., Pliaka V., Kyriakopoulou Z., Krikelis A.,Gartzonika C.,Levidiotou-Stefanou S.,Markoulatos P.(2012). Molecular characterization of a new intergenotype Norovirus GII recombinant. Virus Genes 44 (2):237-43

17.   Tsakogiannis D., Ruether IG., Kyriakopoulou Z., Pliaka V.,Theoharopoulou A., Skordas V.,Panotopoulou E., Nepka C., Markoulatos P. (2012). Sequence variation analysis of the E2 gene of human papilloma virus type 16 in cervical lesions from women in Greece. Arch. Virol.157 (5):825-32.

18.   Pliaka V., Kyriakopoulou Z., Markoulatos P., (2012). Risks associated with the use of live attenuated vaccine poliovirus strains and the strategies for control and eradication of paralytic poliomyelitis. Expert Rev. Vaccines 11 (5):609-628

19.   Tsakogiannis D.,Ruether IG., Kyriakopoulou Z., Pliaka V., Skordas V., Gartzonika C., Levidiotou-Stefanou S., Markoulatos P., (2012). Molecular and phylogenetic analysis of the HPV 16 E4 gene in cervical lesions from women in Greece. Arch Virol. 2012 Sep;157(9):1729-39.

20.   Stagos D., N. Portesis, C. Spanou, D. Mossialos, N. Aligiannis, E. Chaita, C. Panagoulis, E. Reri, L. Skaltsounis, A.M. Tsatsakis and D. Kouretas (2012) Correlation of total polyphenolic content with antioxidant and antibacterial activity of 24 extracts from Greek domestic Lamiaceae species. Food Chem Toxicol. 50(11): 4115-4124

21.   Nikolouli K. and D. Mossialos* (2012) Bioactive compounds synthesized by non-ribosomal peptide synthetases ans type-I polyketide synthases discovered through genome-mining and metagenomics. Biotechnol. Lett. 34(8): 1393-1403

22.   Kyriakopoulou Z., Tsolis K.,Pliaka V., Tsakogiannis D.,Ruether IGA., Gartzonika C.,Levidiotou-Stefanou S., Markoulatos P., (2013). Combined 5’ UTR RFLP analysis and VP1 sequencing for epidemic investigation of enteroviruses. Arch. Virol. 158 (1): 103-11

23.   Tsakogiannis D., Kyriakopoulou Z., Amoutzias G., Ruether IGA.,Dimitriou TG., Panotopoulou E., Markoulatos P., (2013).Identification of novel E6-E7 sequence variants of human papillomavirus 16.   Arch. Virol. 158 (4) : 821-8

24.   TsakogiannisD, PapadopoulouA, KontostathiG, RuetherIG., KyriakopoulouZ., DimitriouTG, OrfanoudakisG, MarkoulatosP., (2013).Molecular and evolutionary analysis of HPV16 E6 and E7 genes in Greek women. J Med Microbiol. 62:1688-96

25.   Mathioudakis M.M., R.S. Veiga, T. Canto, V. Medina, D. Mossialos, A.M. Makris and I. Livieratos (2013) Pepino mosaic virus triple gene block protein 1 (TGBp1) interacts with and increases tomato catalase 1 activity to enhance virus accumulation. Mol. Plant Pathol. 14(6): 589-601

26.   Pournaras S., R. Kock, D. Mossialos, A. Mellmann, V. Sakellaris, C. Stathopoulos, A.W. Friedrich and A. Tsakris (2013) Detection of a phylogenetically distinct IMP-type metallo-β-lactamase, IMP-35, in CC235 Pseudomonas aeruginosa from Dutch-German border region (Euregio). J. Antimicrob. Chemother. 68(6): 1271-1276

27.   Anthimidou E. and D. Mossialos(2013) Antibacterial activity of Greek and Cypriot honeys against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in comparison to manuka honey. J. Med. Food 16(1): 42-47

28.   Tsakogiannis D., Darmis F., Gortsilas P., Ruether IGA., Kyriakopoulou Z., Dimitriou TG.,   Amoutzias G., Markoulatos P., (2014).Nucleotide polymorphisms of the human papillomavirus 16 E1 gene. Arch Virol. 159(1):51-63

29.   .Ruether IG, Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Papamichail C, Gartzonika C, Leveidiotou-Stefanou S, Markoulatos P., (2014). Circulation of intergenotype recombinant noroviruses GII.9/GII.6 from 2006 to 2011 in central Greece.Virus Genes.48(1):23-31.

30.   .Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Darmis F, Ruether IG, Dimitriou TG, Orfanoudakis G, Panotopoulou E, Markoulatos P., (2014). Prevalence of HPV16 E1-1374^63nt variants in Greek women . J Med Virol. 86(5):778-84.

31.   .DimitriouTG, PliakaV, KyriakopoulouZ, RuetherIG, TsakogiannisD, FountoucidouP, GartzonikaC, Levidiotou-StefanouS, MarkoulatosP., (2014).PCR assays for the identification of rare recombination types from VP1 to 3D genomic region of vaccine derived poliovirus strains.Mol Cell Probes. 28(4):107-12.

32.   .Ruether IG, Dimitriou TG, Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Amoutzias GD, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P.,(2014). Characterization of novel intergenogroup and intergenotype recombinant noroviruses from central Greece.Mol Cell Probes. 28(4):204-10.

33.   .TsakogiannisD, KyriakopoulouZ, RuetherIG, AmoutziasGD, DimitriouTG, DiamantidouV, KotsovassilisC, MarkoulatosP., (2014).Determination of human papillomavirus 16 physical status through E1/E6 and E2/E6 ratio analysis.J Med Microbiol. 63:1716-23.

34.   .Tsakogiannis D, Diamantidou V, Toska E, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Ruether IG, Gortsilas P, Markoulatos P., (2015). Multiplex PCR assay for the rapid identification of human papillomavirus genotypes 16, 18, 45, 35, 66, 33, 51, 58, and 31 in clinical samples.Arch Virol. 160(1):207-14.

35.   .Tsakogiannis D, Papacharalampous M, Toska E, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Ruether IG, Komiotis D, Markoulatos P., (2015). Duplex Real-time PCR assay and SYBR green I melting curve analysis for molecular identification of HPV genotypes 16, 18, 31, 35, 51 and 66.Mol Cell Probes Feb;29(1):13-8

36.   .Kyriakopoulou Z, Pliaka V, Amoutzias GD, Markoulatos P, (2015). Recombination among human non-polio enteroviruses: implications for epidemiology and evolution.Virus Genes Apr;50(2):177-88.

37.   .Tsakogiannis D, Gortsilas P, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Dimitriou TG, Orfanoudakis G, Markoulatos P, (2015). Sites of disruption within E1 and E2 genes of HPV16 and association with cervical dysplasia.J Med Virol Nov;87(11):1973-80.

38.   .Kyriakopoulou Z, Bletsa M, Tsakogiannis D, Dimitriou TG, Amoutzias GD, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P, (2015). Molecular epidemiology and evolutionary dynamics of Echovirus 3 serotype. InfectGenetEvolJun;32:305-12.

 1. Tsakogiannis D, Gortsilas P, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Dimitriou TG, Orfanoudakis G, Markoulatos P. Molecular epidemiology and evolutionary dynamics of Echovirus 3 serotype. J Med Virol. 2015 Nov;87(11):1973-80.
 2. Kyriakopoulou Z, Bletsa M, Tsakogiannis D, Dimitriou TG, Amoutzias GD, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. Molecular epidemiology and evolutionary dynamics of Echovirus 3 serotype. Infect Genet Evol. 2015 Jun;32:305-12.
 3. Nikolouli K. and D. Mossialos (2015) Functional characterization of TtgABC efflux pump of the RND family in the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila. Ann. Microbiol. Epub 2015 June 26
 4. Dimitriou TG, Kyriakopoulou Z, Tsakogiannis D, Fikatas A, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. Development of a multiplex RT-PCR assay for the identification of recombination types at different genomic regions of vaccine-derived polioviruses.Virus Genes. 2016 Aug;52(4):453-62.
 5. Tsakogiannis D, Bletsa M, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Kotsovassilis C, Panotopoulou E, Markoulatos P.Identification of rearranged sequences of HPV16 DNA in precancerous and cervical cancer cases. Mol Cell Probes. 2016 Feb;30(1):6-12.
 6. Fikatas A, Dimitriou TG, Kyriakopoulou Z, Tsachouridou O, Gartzonika C, Levidiotou- Stefanou S, Amoutzias GD, Markoulatos P. Serum Neutralization Assay for the Determination of Antibody Levels Against Non-Polio Enterovirus Strains in Central and Western Greece.Viral Immunol. 2016 Sep;29(7):444-50
 7. Amoutzias G., A. Chaliotis and D. Mossialos (2016) Discovery strategies of bioactive compounds synthesized by nonribosomal peptide synthetases and type-I polyketide synthases derived from marine microbiomes. Mar. Drugs 14(4).pii:E80
 8. Nikolouli K., A. Pournou, G. McConnachie, G. Tsiamis and D. Mossialos (2016) Prokaryotic diversity in biodeteriorated wood coming from the Bukkabrany fossil forest. International Biodeterioration & Biodegradation 108: 181-190
 9. Tsakogiannis D, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. Molecular approaches for HPV genotyping and HPV-DNA physical status. Expert Rev Mol Med. 2017 Feb 6;19:e1. doi: 10.1017/erm.2017.2.
 10. Fikatas A, Dimitriou TG, Kyriakopoulou Z, Moschonas GD, Amoutzias GD, Mossialos D, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. Detection of negative and positive RNA strand of poliovirus Sabin 1 and echovirus E19 by a stem- loop reverse transcription PCR. Lett Appl Microbiol. 2017 Sep;65(3):234-240.
 11. Moschonas GD, Tsakogiannis D, Lamprou KA, Mastora E, Dimitriou TG, Kyriakopoulou Z, Kottaridi C, Karakitsos P, Markoulatos P. Association of codon 72 26 polymorphism of p53 with the severity of cervical dysplasia, E6-T350G and HPV16 variant lineages in HPV16-infected women. J Med Microbiol. 2017 Oct;66(10):1521.
 12. Chaliotis A., Vlastaridis P., Mossialos D., Ibba M., Becker H.D., SAtathopoulos C. and G.D. Amoutzias (2017) The complex evolutionary history of aminoacyl-tRNA synthetases. Nucleic Acids Res. 45(3): 1059-1068
 13.   Kyriakopoulou Z, Amoutzias GD, Dimitriou TG, Tsakogiannis D, Mossialos D, Markoulatos P. Intra- and inter-serotypic recombinations in the 5΄ UTR-VP4 region of Echovirus 30 strains. Arch Virol. 2018 Feb;163(2):365-375.
 1. Tsakogiannis D, Moschonas GD, Bella E, Kyriakopoulou Z, Amoutzias GD, Dimitriou TG, Kottaridi C, Markoulatos P. Association of p16 (CDKN2A) polymorphisms with the development of HPV16-related precancerous lesions and cervical cancer in the Greek population.. J Med Virol. 2018 May;90(5):965-971
 2. Tsakogiannis D, Moschonas GD, Daskou M, Stylianidou Z, Kyriakopoulou Z, Kottaridi C, Dimitriou TG, Gartzonika C, Markoulatos P. Polymorphic variability in the exon 19 of the RB1 gene and its flanking intronic sequences in HPV16-associated precancerous lesions in the Greek population. J Med Microbiol. 2018 Nov;67(11):1638-1644.
 3. Stagos D, Soulitsiotis N, Tsadila C, Papaeconomou S, Arvanitis C, Ntontos A, Karkanta F, Adamou-Androulaki S, Petrotos K, Spandidos DA, Kouretas D, Mossialos D (2018) Antibacterial and antioxidant activity of different types of honey derived from Mount Olympus in Greece. Int J Mol Med. 42(2):726-734. doi: 10.3892/ijmm.2018.3656. Epub 2018 May 4.
 4. Karakasidou K., Nikolouli K., Amoutzias G., Pournou A., Manassis C., Tsiamis G. and D. Mossialos. Microbial diversity in biodeteriorated Greek historical documents dating back to the 19th and 20th century: a case study. MicrobiologyΟpen. 2018 Oct;7(5):e00596. doi: 10.1002/mbo3.596. Epub 2018 Feb 27.
 5. 56.  Chaliotis, A., Vlastaridis, P., Ntountoumi, C., Botou, M., Yalelis, V., Lazou, P., Tatsaki, E., Mossialos, D., Frillingos, S., Amoutzias, G.D. (2018) NAT/NCS2-hound: a webserver for the detection and evolutionary classification of prokaryotic and eukaryotic nucleobase-cation symporters of the NAT/NCS2 family GigaScience 7 (Issue 12) December 2018.
 1. Daskou M, Tsakogiannis D, Dimitriou TG, Amoutzias GD, Mossialos D, Kottaridi C, Gartzonika C, Markoulatos P. WarmStart colorimetric LAMP for the specific and rapid detection of HPV16 and HPV18 DNA. J Virol Methods. 2019 Aug;270:87-94.
 2. Daskou M, Tsakogiannis D, Dimitriou TG, Manali M, Apti C, Amoutzias GD, Mossialos D, Kottaridi C, Markoulatos P. Α 2-stage, nested-like nucleic acid amplification method (IsoPCR) for the highly sensitive detection of HPV16 and HPV18 DNA. Mol Cell Probes. 2019 Jun;45:1-7.
 3. 59.  Ntountoumi, C., Vlastaridis, P., Mossialos, D., Stathopoulos, C., Iliopoulos, I., Promponas, V., Oliver, S.G., Amoutzias, G.D. (2019) Low complexity regions in proteins of prokaryotes perform important functional roles and are highly conserved. Nucleic Acids Res. doi: 10.1093/nar/gkz730
 1. Tsavea, E., Mossialos, D. (2019) Antibacterial activity of honeys produced in Mount Olympus area against nosocomial and foodborne pathogens is mainly attributed to hydrogen peroxide and proteinaceous compounds. J. Apic. Res. 58(5): 756–763 https://doi.org/10.1080/00218839.2019.1649570

6. Διατριβές: 

 

Εκπόνηση 46 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στη Μοριακή Ιολογία

1.     Ταχεία ανίχνευση Καταρροικού πυρετού με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR, Ξηρογιάννη Αθανασία, 2005.

2.     Ανίχνευση μεταλλάξεων στις 5΄NTR και VP1 γενωμικές περιοχές εμβολιακών στελεχών πολιοϊών, Πλιάκα Βάια, 2006.

3.     HumanPapillomavirus: μοριακή διάγνωση και ταυτοποίηση», Παπαδοπούλου Γιάννα, 2006.

4.     Ανίχνευση Ανασυνδυασμών σε περιβαλλοντικά δείγματα πολιοϊών, Μπρακούλιας Χρήστος, 2007.

5.     Μοριακή Ανίχνευση και Ταυτοποίηση Εντεροιών στην 5’ μη κωδική περιοχή, Τσολής Κων/νος, 2008.

6.     Νested Multiplex PCR για τον γονοτυπικό προσδιορισμό των 14 πιο επικίνδυνων HPV ιών, Τσακογιάννης Δημήτρης, 2008.

7.     Προσδιορισμός της κατάστασης του γονιδίου Ε2 του ιού Human Papillomavirus (HPV)-16 σε κλινικά δείγματα, Γκορτσίλας Πασχάλης, 2008.

8.     Μελέτη της αντιγονικής εξέλιξης εμβολιακών στελεχών πολιοϊών και προσδιορισμός των ανοσολογικών τους ιδιοτήτων, Κιούση Παυλίνα, 2008.

9.     Χαρτογράφηση των πολλαπλών ρυθμιστών της μεταγραφής των ιών HPV-στη γενωμική περιοχή LCR ( LONG CONTROL REGION),Ευδοκίμου Μάριος, 2009.

10.   Εντοπισμός ανασυνδυασμών στις 2C και 3D γενωμικές περιοχές εμβολιακών στελεχών πολιοιών, Μπιρλή Κατερίνα, 2009.

11.   Φυλογενετική ανάλυση των Ε6 και Ε7 γενωμικών περιοχών των ιών HPV-16, Κοντοστάθη Γεωργία, 2009.

12.   Μοριακή και φυλογενετική ανάλυση Νοροϊών, Μουστάκας Ιωάννης, 2009.

13.   Εντοπισμός γενετικών ανασυνδυασμών και μεταλλάξεων και σύνδεσή τους με την αντιγραφική λειτουργία εμβολιακών στελεχών πολιοιών, Παπαδή Γεωργία, 2009.

14.   Ανάπτυξη της μεθόδου διαχωρισμού δυο φάσεων για την ανίχνευση εντεροιών με semi-nested PCR σε περιβαλλοντικά δείγματα, Μαντζιάρα Χρυσαυγή, 2009.

15.   Μοριακή ανίχνευση Νοροιών σε κλινικά δείγματα κοπράνων, Χριστόγιαννη Ιωάννα, 2009.

16.   Μοριακή ανίχνευση και επιδημιολογική συσχέτιση κλινικών στελεχών εντεροϊών στην 5΄ μη κωδική περιοχή, Αναγνώστου Κων/νος, 2009.

17.   Κλωνοποίηση και φυλογενετική ανάλυση του γονιδίου Ε2 του HPV-16», Θεοχαροπούλου Αντωνία, 2010.

18.   Ανάπτυξη μεθοδολογίας με τη χρήση φίλτρων για τον εντοπισμό εντεροϊών σε λύματα, Κουρκουμέλη Χαριτώ, 2010.

19.   Ανίχνευση μεταλλάξεων στις 5΄- NTR και VP1 γενωμικές περιοχές εμβολιακών στελεχών πολιοϊών, Γοργογιέτας Βύρων, 2010.

20.   Συσχέτιση γενετικών ανασυνδυασμών και μεταλλάξεων με την αντιγραφική λειτουργία διπλά ανασυνδυασμένων εμβολιακών στελεχών πολιοιών, Σαναλίδου Στέλλα, 2010.

21.   Ανίχνευση μεταλλάξεων στις VP2, VP3 και VP4 γενωμικές περιοχές εμβολιακών στελεχών πολιοιών, Αχιλλέως Χάρις, 2010.

22.   Γενωμική και φυλογενετική ανάλυση του γονιδίου Ε1 των ιών HPV-16, Δαρμής Φραγκίσκος, 2011.

23.   PCR μικροσυστοιχίες για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των ιών CoxsackieA, Πατάκος Ιπποκράτης, 2011.

24.   Προσδιορισμός γενωμικών ανασυνδυασμών από την VP1 γενωμική περιοχή μέχρι το τέλος του γενώματος εμβολιοπροερχόμενων πολιοιών, Δημητρίου Τηλέμαχος, 2011.

25.   Εργαστηριακή διερεύνηση συσχέτισης εντεροιών με άσηπτες μηνιγγίτιδες, Δασταμάνη Μεταξία, 2011.

26.   Ανίχνευση, απομόνωση και γενωμική ανάλυση εντεροϊών από περιβαλλοντικά δείγματα, Μπλέτσα Μαγδαληνή, 2012.

27.   Εργαστηριακή διερεύνηση εντεροϊών στη VP1 γενωμική περιοχή και συσχέτιση με άσηπτη μηνιγγίτιδα, Κοσμά Ελένη, 2013.

28.   PCR arrays για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των CoxsackieB ιών, Τσαχουρίδου Ουρανία, 2013.

29.   Μοριακή και Εξελικτική Ανάλυση των HPV-16 E6 και Ε7 γονιδίων στον Ελληνικό πληθυσμό, Παπαδοπούλου Αλίκη, 2014.

30.   Αλληλούχιση και μοριακός χαρακτηρισμός γονιδιώματος Εντεροϊών από περιστατικά άσηπτης μηνιγγίτιδας, Ασημάκουλα Σταματία, 2014.

31.   Δημιουργία μιας MULTIPLEXRT PCR για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό Coxsackie A και Β ιών, Μοσχονάς Γεώργιος, 2015.

32.   Δημιουργία μιας REAL-TIME PCR για τη μέτρηση του ιικού τίτλου σε κυτταροκαλλιέργειες, Ζήση Ζαφείρω, 2015.

 1. Ανάπτυξη μιας ισοθερμικής τεχνικής αντίστροφης μεταγραφής (ReverseTranscription-Loopmediatedamplification,RT-LAMP) για την ανίχνευση των εντεροιών της ομάδας C, Δάσκου Μαρία, 2016.

 2. Ανάπτυξη μιας τεχνικής “Whole Trancriptome Amplification” για την αλληλούχιση εντεροιών, Γιαρίμογλου Νικολέτα, 2016.

 3. Κινητική ανίχνευσης του αρνητικού και θετικού κλώνου του ιού SABIN 1 σε κύτταρα SiHa και Caski, Νικολοπούλου Ευαγγελία, 2016.

 4. Ανάπτυξη μιας ισοθερμικής τεχνικής “RT-Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) για την ανίχνευση των ιών εμβολιακών στελεχών SABIN, Καραναστάσης Στυλιανός, 2016.

 5. Ανάπτυξη μιας ταχύτατης τεχνικής Loop MediatedIsothermalAmplification (LAMP) για την ανίχνευση των ιών HPV 18, Γκιουζέλη Χριστίνα, 2017.
 6. Ανάπτυξη μιας ταχύτατης τεχνικής Loop MediatedIsothermalAmplification (LAMP) για την ανίχνευση των ιών HPV 16, Ζώτα Ιωάννα, 2017.
 7. Πολυμορφισμός του κωδικονίου 72 της πρωτεΐνης p53 και σύνδεση των παραλλαγών των στελεχών HPV 16 στο γονίδιο Ε6 με υψηλού και χαμηλού βαθμού δυσπλασίες θετικών για HPV 16 κλινικών δειγμάτων, Λάμπρου Κωνσταντίνος, 2017.
 8. In vitro κατασκευή ανασυνδυασμένων στελεχών μεταξύ του εμβολιακού στελέχους SABIN 1 και COXSACKIE A13, Τέκος Φώτιος, 2017.
 9. LAMP-loop mediated isothermal amplification,για την ανίχνευση των HPV18 και άμεση οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, Απτη Χουσειν, 2018.
 10. Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) για την ανίχνευση των ιών HPV16 και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, Μανάλη Μαρία, 2018.
 11. Πολυμορφισμός του γονιδίου RB1 στα εξώνια 22 και 23 και σύνδεση των πολυμορφισμών αυτών με υψηλού και χαμηλού βαθμού δυσπλασίες θετικών για HPV 16 κλινικών δειγμάτων, Στυλιανίδου Ζωή, 2018.
 12. Real Time PCR και συσχέτιση του ιικού φορτίου με το βαθμό δυσπλασίας προκαλούμενο από τους ιούς HPV 16 και HPV 18, Αλεξίου Σταματία, 2019
 13. Colorimetric LAMP για την ανίχνευση εντεροϊών της ομάδας B και C, Αλεξοπούλου Δήμητρα, 2019
 14. Θερμική αδρανοποίηση των ιών Sabin 1 και Echo 12 και επιπτώσεις της θερμικής αδρανοποίησης στο ιϊκό γονιδίωμα, Πάτα Μαρία, 2019

 

Εκπόνηση 19 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στη Μοριακή Βακτηριολογία

1.     Πρωτεομική ανάλυση άγριου και μτελλαγμένου στελέχους της Pseudomonas entomophilα, Καντσάδη Αναστασία, 2009.

2.     Απομόνωση βακτηριακών στελεχών με αυξημένη πρωτεολυτική δραστηριότητα από την εντερική χλωρίδα του λαυρακιού (Dicentrarchus labraxL.), Τόσκα Ελένη, 2009.

3.     Απομόνωση βακτηριακών στελεχών με αυξημένη δραστηριότητα γλυκοσιδασών από την εντερική χλωρίδα του λαυρακιού (DicentrarchuslabraxL.), Μπιρμπίλης Χρήστος, 2010.

4.     Κλωνοποίηση και υπερέκφραση του ενζύμου ροδανάση της Pseudomonas entomophilα, Χονδρογιάννης Χρήστος, 2010.

5.     Διαγνωστική μέθοδος για την ανίχνευση μετάλλαξης που εμπλέκεται στην ανθεκτικότητα της αφίδας Aphis gossypii στα πυρεθροειδή, Μπούλη Άννα, 2010.

6.     Μελέτη του γενετικού μηχανισμού αντοχής στις καρβαπενέμες σε κλινικά στελέχη Pseudomonas aeruginosa, Σακελλάρης Βίκτωρ, 2010.

7.     Συμβολή του υδροκυανίου στην εντομοπαθογένεια της Pseudomonas entomophila, Νικολούλη Αικατερίνη, 2010.

8.     Μελέτη πρωτεϊνικού προτύπου στην Pseudomonas entomophila, Νταλαμπύρα Ελένη2011.

9.     Απομόνωση και ταυτοποίηση βακτηρίων από το μέλι με αντιμικροβιακή δράση, Κουτσού Ιωάννα, 2012.

10.   Μεταγονιδιωματική ανάλυση της βακτηριακής χλωρίδας του εντόμου Cydiapomonella με την χρήση βιβλιοθηκών 16SrRNA, Nikonova Olena, 2012.

11.   Διερεύνηση της αναστολής φυτοπαθογόνων μυκήτων από την Pseudomonas entomophila, Κορεκτστίδου Μαρία, 2014.

12.   Διερεύνηση της αναστολής βιουμένων κλινικών βακτηριακών στελεχών παρουσία μελιού, Χιονίδου Ειρήνη, 2014

13.   Μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης μελιών της περιοχής του Ολύμπου έναντι του Gram αρνητικού βακτηρίου Pseudomonas aeruginosa. Σταματία Παπαοικονόμου, 2014. 

14.   Μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης μελιών της περιοχής του Ολύμπου   έναντι του θετικού κατά Gram βακτηρίου Staphylococcus aureus, Αρβανίτης Χαράλαμπος, 2014

 1. Μελέτη της αντιβακτηριακής δράσης μελιών της περιοχής του Ολύμπου έναντι Staphylococcus aureus και Pseudomonas aeruginosa, Τσαδήλα Χριστίνα, 2015.
 2. Διερεύνηση της ανθεκτικότητας παθογόνων βακτηρίων έναντι μελιών του Ολύμπου, Χαραλάμπους Ελένη, 2018.
 3. Μελέτη της ποικιλότητας γονιδίων κυτταρινασών από δείγμα ξύλου του απολιθωμένου δάσους Bükkabrány, Γραβάνη Κλεοπάτρα, 2018.
 4. Μελέτη της ποικιλότητας γονιδίων ημικυτταρινασών από δείγμα ξύλου του απολιθωμένου δάσους Bükkabrány, Βαχτσιόλη Εύη, 2018.
 5. Απομόνωση και ταυτοποίηση από το μέλι Ολύμπου βακτηρίων με αντιμικροβιακή δράση, Λαρυγγάκης Αλέξανδρος, 2018.

 

Εκπόνηση 31 μεταπτυχιακών διατριβών στη Μοριακή Ιολογία

1.     Ανίχνευση εντεροϊών σε πόσιμο νερό. Πρέπει να αναθεωρηθεί η υπάρχουσα κοινοτική οδηγία;, Σταμάτη Αναστασία, 2009.

2.     Ανίχνευση και χαρακτηρισμός ECHO ιών μέσω αλληλούχισης των γενωμικών περιοχών VP1, VP2, VP3 και VP4, Μαστοράκος Παναγιώτης, 2009

3.     Μελέτη της ενσωμάτωσης του γονιδιώματος κλινικών στελεχών HPV-16 στο κυτταρικό γονιδίωμα του ξενιστή. Αποτελεί η ενσωμάτωση κατάλληλο μοριακό δείκτη νεοπλασίας;, Τσακογιάννης Δημήτρης, 2010.

4.     Δημιουργία PCR arrays για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των Νοροιών σε μη επεξεργασμένα λύματα, Ρούτερ Ειρήνη, 2010.

5.     Ανίχνευση ανασυνδυασμών και μεταλλάξεων σε ολόκληρο το γένωμα ενός πολιοιού, Φιλιπόνη Μαρία, 2010.

6.     Ανίχνευση Νοροιών σε πόσιμο νερό.Πρέπει να συμπεριληφθεί η αναζήτηση ιών στον μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού;, Ωρολογά Χρυσαυγή, 2010.

7.     Στελέχη HPV υψηλού κινδύνου. Τα mRNAs των ογκογονιδίων Ε6 και Ε7 μπορούν να αποτελέσουν ένα μοριακό δείκτη για την εξέλιξη από CINI και CINII προς CINIII και CINIII προς το διηθητικό καρκίνο του τραχήλου ;, Σκορδάς Βασίλειος, 2010.

8.     Δημιουργία PCR μικροσυστοιχιών για την ανίχνευση και το μοριακό χαρακτηρισμό των ECHO ιών, Παπαδή Γεωργία, 2011.

9.     Χαρτογράφηση των θέσεων ρήξης των γονιδίων Ε1 και Ε2 του Human Papillomavirus (HPV)-16 σε υψηλού και χαμηλού βαθμού δυσπλασίες, Γκορτσίλας Πασχάλης, 2011.

10.   Ανάπτυξη μιας Real-time PCR για τον ποσοτικό προσδιορισμό των γονιδίων Ε2, Ε6 και Ε7 του HPV-16, Ζαρκαδούλα Ιωάννα, 2012.

11.   Φυλογενετική ανάλυση HPV-16 κλινικών στελεχών στη γενωμική περιοχή Ε4. Μεταλλάξεις στην ανωτέρω περιοχή συνδέονται με τη σοβαρότητα των αλλοιώσεων; Τα μη Ευρωπαικά στελέχη συνδέονται περισσότερο με τις νεοπλασίες;, Μαρίνης Ανδρέας , 2012.

12.   Στελέχη HPV υψηλού κινδύνου HPV-16,-18,-31,-33. Τα mRNAs των ογκογονιδίων Ε6 και Ε7 μπορούν να αποτελέσουν ένα μοριακό δείκτη για την εξέλιξη από CINI προς CINIII;, Καραγιάννη Αννα, 2012.

13.   Δημιουργία PCR μικροσυστοιχειών για την ανίχνευση και μοριακό χαρακτηρισμό 8 HPV ιών υψηλού κινδύνου (16,18,33,35,45,51,58 και 66), Τόσκα Ελένη, 2012.

14.   Ανάπτυξη μιας MULTIPLEX RT-PCR για την ταυτοποίηση σπάνιων τύπων ανασυνδυασμού στις γενωμικές περιοχές εμβολιοσυνδεόμενων πολιοιών, Δημητρίου Τηλέμαχος, 2013.

15.   Ανάπτυξη μιας MULTIPLEX PCR για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των υψηλού κινδύνου ιών HPV -16,-18,-45,-58,-51,-66,-35,-33,-31, Διαμαντίδου Βαλεντίνα, 2013.

16.   Μοριακή ανίχνευση μέσω αλληλούχισης Νοροιών της ομάδας GI από περιβαλλοντικά δείγματα, Τσιρίγκας Στέφανος, 2013

17.   Μοριακή και Φυλογενετική ανάλυση Νοροιών της ομάδας G ΙI από περιβαλλοντικά και κλινικά δείγματα, Σούκια Βασιλική, 2013.

18.   Χαρτογράφηση και ανάλυση των θέσεων ενσωμάτωσης του HPV16 στο κυτταρικό γονιδίωμα, Μπλέτσα Μαγδαληνή, 2014.

19.   Ανάπτυξη μιας real-time multiplex PCR για την ανίχνευση και το μοριακό χαρακτηρισμό των υψηλού κινδύνου ιών ΗPV 16,18,31,33,35,51,66, Παπαχαραλάμπους Μιχαήλ, 2014.

20.   Προσδιορισμός της φυσικής κατάστασης του γονιδιώματος του HPV-16 μέσω ποσοτικού προσδιορισμού του λόγου των τιμών των γονιδίων Ε1/Ε6 και Ε2/Ε6, Πετρογιαννάκης Γεώργιος, 2015.

 1. Ανάπτυξη μιας stem-loop reverse transcription PCR για τον εντοπισμό αντιγραφικά ενεργών εντεροιών, Κούπανης Παναγιώτης, 2016.
 2. Ο πολυμορφισμός του κωδικονίου 72 της πρωτείνης p53.Σύνδεση με χαμηλού και υψηλού βαθμού δυσπλασίες καθώς και με τον αναδιπλασιασμό 63 νουκλεοτιδίων στο γονίδιο Ε1 του ιού HPV 16, Μάστορα Ειρήνη, 2016.
 3. In vitro κατασκευή ανασυνδυασμένων ιών μεταξύ των εμβολιακών στελεχών S1, S3 και εντεροιών της ομάδας Β, Τσαχουρίδου Ουρανία, 2016.
 4. Κινητική ανίχνευσης του αρνητικού και θετικού κλώνου του ιού SABIN 1 μέσω μιας stem-loop reverse transcription PCR σε κύτταρα RD. Συσχέτιση με τις κυτταρικές αλλοιώσεις και τα CCID50, Φίκατας Αντώνιος, 2016.
 5. Πολυμορφισμός του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p16 και σύνδεση των πολυμορφισμών αυτών με υψηλού και χαμηλού βαθμού δυσπλασίες θετικών για HPV 16 κλινικών δειγμάτων, Μπέλλα Ευαγγελία, 2017.
 6. Πολυμορφισμός του γονιδίου RB1 και σύνδεση των πολυμορφισμών αυτών με υψηλού και χαμηλού βαθμού δυσπλασίες θετικών για HPV 16 κλινικών δειγμάτων, Μοσχονάς Γεώργιος, 2017.
 7. Ανάπτυξη μίας Stem Loop Mediated Reverse Transcription Real Time PCR για τον εντοπισμό ενεργών εντεροϊών σε κυτταροκαλλιέργεια, Δάσκου Μαρία, 2018.
 8. Ανάπτυξη μιας Stem Loop Mediated Reverse Transcription PCR για τον εντοπισμό αντιγραφικά ενεργών εντεροϊών παρουσία υψηλής συγκέντρωσης μη αντιγραφικά ενεργών εντεροϊών, Σκαρλή Ελένη, 2018.
 9. Χρήση κυτταροκαλλιέργειας και αντίστροφης μεταγραφής Real Time PCR για τον εντοπισμό εντεροϊών οι οποίοι προκαλούν ή δεν προκαλούν κυτταρικές αλλοιώσεις σε Rd κύτταρα, Σοφού Πολυξένη, 2018.
 10. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας αδρανοποίησης του εμβολιακού στελέχους SABIN1 μέσω κυτταροκαλλιέργειας και μιας σύγχρονης αντίστροφης μεταγραφής (RT)-LoopMediatedIsothermalAmplification, Κουκλαμάνη-Γιαννούλη Γεωργία, 2019.
 11. Κινητική εμφάνισης των προιόντων της ισοθερμικής αντίδρασης πολλαπλασιασμού νουκλεικών οξέων (LAMP) χρησιμοποιώντας δύο τύπους DNA πολυμερασών την Bst 3.0 ή την Bst 2.0 παρουσία ή μη Loop εκκινητών, Μαυρομούστακου Βαλεντίνα, 2019.

 

Εκπόνηση 23 μεταπτυχιακών διατριβών στη Μοριακή Βακτηριολογία

 

 1. Ανάπτυξη και χρήση διαγνωστικής PCR για την ανίχνευση της Pseudomonas entomophilα σε φυσικούς πληθυσμούς εντόμων οικονομικής σημασίας, Παπαγιαννούλης Αντώνιος, 2009.
 2. Μελέτη βακτηριακής χλωρίδας στο έντομο Cydiapomonella (Καρπόκαψα), Χατζή Ιωάννα, 2010.
 3. Κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης του βακτηρίου Pseudomonas entomophilα και εύρεση κλώνων που φέρουν γονίδια υπεύθυνα για την βιοσύνθεση σιδηροφόρων, Τράκα Χρύσα, 2010.
 4. Μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης φυτικών εκχυλισμάτων μέντας, φασκόμηλου και τσαγιού έναντι των βακτηρίων Staphylococcusaureus και Pseudomonas αeruginosa. Παναγούλης Χρήστος, 2010.
 5. Αντιμικροβιακή δράση Ελληνικών τύπων μελιού έναντι βακτηρίων κλινικής σημασίας, Ανθιμίδου Ελένη, 2011.
 6. Μικροβιακή ποιότητα Ελληνικών τύπων μελιού: Πόσο ασφαλή είναι?, Παπαευαγγέλου Φωτεινή, 2011.
 7. Προκαταρκτική μελέτη της προκαρυωτικής ποικιλότητας σε δείγμα ξύλου που εμφανίζει μικροβιακή αλλοίωση από το απολιθωμένο δάσος Bükkabrány. Νικολούλη Αικατερίνη, 2012.
 8. Μελέτη της ποικιλότητας μυκήτων και συσχέτιση της με βιοαλλοίωση ιστορικών χειρόγραφων, Καρακασίδου Κυριακή2012.
 9. Μελέτη της ποικιλότητας βακτηρίων και συσχέτιση της με βιοαλλοίωση ιστορικών χειρόγραφων, Μανασής Χρήστος, 2012.
 10. Αναστολή της παραγωγής μολυσματικών παραγόντων (virulence factors) από την Pseudomonas aeruginosa παρουσία μελιού, Κουβάτση Αντωνία, 2013.
 11. Απομόνωση και ταυτοποίηση βακτηρίων από το μέλι με αντιμικροβιακή δράση, Τζήκου Αικατερίνη, 2013
 12. Αντιμικροβιακή δράση Ελληνικών τύπων μελιού έναντι βακτηρίων κλινικής σημασίας, Οικονόμου Κωνσταντίνα, 2013.
 13. Διερεύνηση της ανθεκτικότητας βακτηρίων κλινικής σημασίας έναντι του μελιού, Κατσή Βασιλική, 2014.
 14. Συμβολή των γονιδίων retS και ladS στη ρύθμιση της εντομοπαθογένειας της Pseudomonas entomophila, Κουτσού Ιωάννα, 2014.
 15. Μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας σε αρχαίες τοιχογραφίες που εμφανίζουν βιοαλλοίωση από την Κρήνη της Καλλιρόης της Πνύκας και το Ιερό του Πανός, Ζαχαρέγκα Φωτεινή, 2014.
 16. Αναστολή της παραγωγής μολυσματικών παραγόντων (virulence factors) της Pseudomonas aeruginosa παρουσία μελιών του Ολύμπου, Παρασκευή Τζήκα, 2015.
 17. Απομόνωση στελεχών Salmonella spp. από σκύλους και διερεύνηση της ανθεκτικότητας τους σε διάφορες κατηγορίες αντιβιοτικών, Μαρία Καντερέ, 2016.
 18. Ανίχνευση αντιβακτηριακών ουσιών σε μέλια του Ολύμπου, Θεοφάνης Δάμτσιας, 2016.
 19. Αναστολή in vitro της δημιουργίας βιοϋμένων παθογόνων βακτηρίων παρουσία μελιών του Ολύμπου, Κατσίβελου Ελένη, 2018.
 20. Μελέτη της αντιβακτηριακής δράσης μελιών της περιοχής του Ολύμπου έναντι παθογόνων βακτηρίων, Τσαβέα Ελένη, 2018.
 21. Αναστολή της παραγωγής μολυσματικών παραγόντων (virulence factors) της Pseudomonas aeruginosa παρουσία μελιών του Ολύμπου, Άννα Αδαμοπούλου, 2018.
 22. Μελέτη των μηχανισμών ανθεκτικότητας βακτηρίων κλινικής σημασίας έναντι μελιών της περιοχής Ολύμπου, Μαρκούτη Ελευθερία, 2018.
 23. Βελτιστοποίηση μεθόδων εκχύλισης DNA από δείγματα μελιού και χρήση του DNA για την μελέτη του μικροβιώματος μελιού, Χαραλάμπους Ελένη, 2019.

 

Επίβλεψη 13 διατριβών σε θέματα Μοριακής Ιολογίας.

 

1.     "Ανίχνευση και ταυτοποίηση των Εντεροϊών του ανθρώπου (πολιοϊών , CoxsackieB και Echo ιών) με τεχνικές Μοριακής Βιολογίας". Γεωργοπούλου Αμαλία, Τμήμα Βιολογίας - Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,Οκτώβριος 2001.

2.     "Μοριακή ταξινόμηση των ιών CoxsackieA". Σιαφάκας Νικόλαος,Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Essex, Μεγ. Βρετανία, Νοέμβριος 2001.

3.     "Ανίχνευση και χαρακτηρισμός των ιών της Γρίππης χρησιμοποιώντας μοριακές τεχνικές". Πλακοκέφαλος Ηλίας, Τμήμα Βιολογίας - Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιούνιος 2002.

4.     "Ανίχνευση και μοριακή ταυτοποίηση εντεροϊών σε ασθενείς με HIV λοίμωξη και στο περιβάλλον. Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία". Παπαβέντσης Δημήτριος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , Νοέμβριος 2005.

5.     "Μοριακή ανίχνευση , ταξινόμηση και συγκριτική γονιδιωματική των Εντεροιών CoxsackieA & B βασισμένη στη VP1 περιοχή του γονιδιώματός τους". Μπολανάκη Ευγενία, Τμήμα Βιολογίας , Τομέας Βιολογίας κυττάρου και Βιοφυσικής , Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Ιούλιος                                             

6.     "Μοριακή Ταυτοποίηση και Διευρεύνηση της Εξέλιξης των ΕCHO Ιών". Κοτταρίδη Χριστίνα, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νοέμβριος 2007.

7.     "Εμβολιακά στελέχη πολιοϊών – Συσχέτιση ανασυνδυασμών με δευτεροταγείς RNA δομές". Δεδεψίδης Ευάγγελος, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιούλιος   2008.

8.     "Ανασυνδυασμένα στελέχη πολιοϊών – θέσεις γενετικού ανασυνδυασμού". Παξιμάδη Ελένη, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,, Ιανουάριος   2009.

9.     "Μοριακή ανίχνευση εντεροιών στο περιβάλλον και διευρεύνηση γενετικών ανασυνδυασμών μεταξύ κυκλοφορούντων στελεχών". Κυριακοπούλου Ζαχαρούλα, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μάρτιος   2010.

10.   "Μοριακή ανίχνευση Νοροιών – Πολιοιών στο περιβάλλον. Εντοπισμός γενετικών ανασυνδυασμών και σύνδεσή τους με την αντιγραφική λειτουργία των ιϊκών στελεχών". Πλιάκα Βάια, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μάρτιος   2010.

11.   "Μοριακή και Φυλογενετική μελέτη των Νοροιών". Ruether Ειρήνη, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μάρτιος 2014.

12.   "Προσδιορισμός της μορφής του γονιδιώματος του στελέχους ΗPV-16, συσχέτιση με την κλινική εικόνα του ασθενή και προσδιορισμός της θέσης ενσωμάτωσης του ιού στο κυτταρικό γονιδίωμα" Τσακογιάννης Δημήτριος, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μάρτιος 2014.

13.   “Μελέτη του μηχανισμού παρασκευής in vitro ανασυνδυασμένων στελεχών πολιοιών και εντεροιών της ομάδας EV-C”. Δημητρίου Τηλέμαχος, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Απρίλιος 2017.

 • “Μοριακός έλεγχος της αποτελεσματικότητας αδρανοποίησης των στελεχών των Εντεροϊών Sabin 1, Coxsackie A13 και Echo 12 χρησιμοποιώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα: κυτταροκαλλιέργειας / Real time RT-PCR και Real time RTLAMP. Επίπτωση της αδρανοποίησης στο ιικό γονιδίωμα”, Μαρία Δάσκου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε εξέλιξη.

 

Επίβλεψη 2 διατριβών σε θέματα Μοριακής Βακτηριολογίας σε εξέλιξη.

1.     «Χαρακτηρισμός της βιολογικής δράσης του μικροβιώματος και των μηχανισμών αντιμικροβιακής δράσης ελληνικών τύπων μελιού» (Χριστίνα Τσαδήλα 2018 έως σήμερα) Υπότροφος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (2019-2022)

2.     «Διερεύνηση της βιοδραστικότητας και του ελληνικού μικροβιώματος του ελληνικού μελλισόψωμου» (Νικόλαος Ασούτης-Διδάρας 2019)

 

7. Φωτογραφικό Υλικό: 

Molecular VirologyVirology Lab

 

8. Συνδέσεις:

 
 

9. Επικοινωνία:

Καθηγητής Μαρκουλάτος  Παναγιώτης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ.:  2410  565274
 
Αν. Καθηγητής Μόσιαλος Δημήτριος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ.: 2410-565270
 
 
 


 


Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 298
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3219006
Έχουμε 286 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad4.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash