Language:

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

  1. Τον Αύγουστο του 2009 το Τμήμα απέκτησε, με το 104/2009 Προεδρικό Διάταγμα «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α αρ. 130/5 Αυγούστου 2009, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.


  2. Με το Προεδρικό διάταγμα 148/4-12-2017 (ΦΕΚ 193/Α/13-12-2017 ) και ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους: Οι απόφοιτοι του τμήματος «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΤ4, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 περ. δ’ του ν.1566/1985 (Α’ 167) και βάσει του άρθρου 15 του ν. 1586/1986 (Α’ 37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ4, ειδικότητας Βιολόγων (κωδ. 04), για την κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων του οικείου κλάδου.

Εορταστικά νέα για τους αποφοίτους του Τμήματός μας!

Σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 193, 13-12-2017), οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ4 (ειδικότητας Βιολόγων), για την κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων του οικείου κλάδου.

Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα του Τμήματός μας εδώ και πολλά χρόνια που, μετά από χίλια μύρια κύματα, έγινε τελικά πραγματικότητα, ανοίγοντας μια νέα πόρτα επαγγελματικής αποκατάστασης για τους αποφοίτους μας.

Λάρισα, 15.12.2017

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κων/νος Ματθιόπουλος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε το ΠΔ σε ΦΕΚ

 

ΦΕΚ Α΄ αρ.130/5 Αυγούστου 2009
icon links

ΠΔ 148_2017 ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΦΕΚ Α΄αρ. 193/13 Δεκεμβρίου 2017

ΦΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2661/1.7.2019, τ. Β΄


Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων:

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να ασχολούνται με:

α) Τη διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τις βιοεπιστήμες, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις βιοεπιστήμες, όπως η βιοχημεία.

Θετικά γνωμοδότησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο αίτημα ένταξης των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον κλάδο ΠΕ04.04, ανεξαρτήτου έτους εισαγωγής τους, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν σε Α΄ ανάθεση:

Βιολογία των τάξεων Α, Β, Γ Γυμνασίου

Βιολογία Γενικής Παιδείας των τάξεων Α, Β, Γ Γενικού Λυκείου
Βιολογία Κατευθύνσεων των τάξεων Β, Γ Γενικού Λυκείου
Βιολογία Ι και ΙΙ της Γ Λυκείου του ΕΠΑΛ
Κλινική Βιοχημεία της Γ τάξης του ΕΠΑΛ και των τάξεων

Επίσης δύναται να διδάξουν σε Β' ανάθεση τα εξής μαθήματα:

Φυσική,
Χημεία και
Γεωγραφία στο Γυμνάσιο
Φυσική και Χημεία Γενικής Παιδείας στην Α, Β Γενικού Λυκείου
Φυσική και Χημεία Κατεύθυνσης στην Β, Γ Γενικού Λυκείου

β) Την έρευνα και πραγματογνωμοσύνη σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική-επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

2. Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν:
α. Να απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες και άλλους φορείς) όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), ως στελέχη των εργαστηρίων.
β. Να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή μηχανισμούς (υγειονομικές υπηρεσίες, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων [ΕΦΕΤ], Γενικό Χημείο του Κράτους).
γ. Να διευθύνουν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιοχημείας ή βιοτεχνολογίας).
δ. Να διευθύνουν εταιρείες σχετικές με τον τομέα της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας και να απασχολούνται σε τομείς της βιοτεχνολογίας.
ε. Να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε ομάδες εξέτασης και ανάλυσης, καθώς και την εξέταση βιολογικών υλικών – δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την ερμηνεία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε αναλυτικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, γενετικής.
στ. Να διεξάγουν το βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων περιβάλλοντος.
ζ. Να εκπονούν μελέτες και εργαστηριακές αναλύσεις και να διενεργούν ελέγχους με αντικείμενο τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και τις σχέσεις μεταξύ τους.
η. Να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπως διαχείρισης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και των απορριμμάτων. Επίσης με την εκπόνηση βιοχημικών και βιοτεχνολογικών μελετών αποκατάστασης του περιβάλλοντος και των ειδικότερων φυσικών στοιχείων που έχουν ρυπανθεί.
θ. Να επιλέγουν, σχεδιάζουν και ελέγχουν την εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής σε βιομηχανικά προϊόντα.
ι. Να ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της βιοπληροφορικής.

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας ατομικά, είτε συνυπογράφοντας, όταν συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες, στα εξής αντικείμενα:
α. Αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγονται στα εργαστήρια.
β. Αποτελέσματα των τραπεζών αίματος και βλαστικών κυττάρων που πιστοποιούν την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του, καθώς και την ποιότητα των βλαστικών κυττάρων και προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση.
γ. Μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει υγειονομικών προϊόντων που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής, φυτικής και βακτηριακής προέλευσης.
δ. Αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων.
ε. Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον έλεγχο χημικών ουσιών.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων.
ζ. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και στις μεταξύ τους σχέσεις.
η. Μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και της ασφάλειας περιβάλλοντος.
θ. Πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο τη διασταύρωση γενετικών στοιχείων και επεξεργασία του σχετικού γενετικού υλικού.
ι. Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του δημοσίου, σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των βιοεπιστημών.

 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Καρπούζας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 295
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3316519
Έχουμε 179 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad3.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash