Language:

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

There are no translations available.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ποσοστά εισακτέων σπουδαστών
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ.Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄) το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ

Όλοι οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄): Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Τρόπος Κατάταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β') η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 1η ΕΩΣ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση και Αντίγραφο Πτυχίου.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1. EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Βιολογία, Ζίφα, Μαμούρης, Μούτου)

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΧΗΜΕΙΑΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (10η Διεθνής Έκδοση), DarrellEbbing, StevenGammon, Εκδόσεις Π. Τραυλός, 2014 και Βασική Ανόργανη Χημεία, Νικόλαος Κλούρας. Εκδόσεις Π. Τραυλός, 1996)

3. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (Οργανική Χημεία, τόμοι Ι και ΙΙ John Mack Murry και Οργανική Χημεία, L.G. WADE)

* Σημείωση: Τα ανωτέρω μαθήματα είναι εισαγωγικά και δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

1ο Μάθημα: «Εισαγωγή στην Βιολογία»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικές ιδιότητες της ζωής, η χημική βάση της ζωής-τα βιολογικά μακρομόρια.

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
Προκαρυωτικό κύτταρο - Βακτήρια - Ιοί - Ευκαρυωτικό κύτταρο - Ζωικά κύτταρα - Φυτικά κύτταρα - Μονοκύτταροι & Πολυκύτταροι οργανισμοί

ΙΣΤΟΙ –ΟΡΓΑΝΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ιστολογία φυτικών οργανισμών (επιδερμικός ιστός, παρεγχυματικός ιστός, στηρικτικός ιστός, αγωγός ιστός, εκκριτικός ιστός, αποταμιευτικός ιστός) – Ρίζα, βλαστός, φύλλο, άνθος, καρπός.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Αναπαραγωγικά όργανα των φυτών - Γονιμοποίηση - Σπέρμα και έμβρυο - Ανάπτυξη μονοκότυλων και δικότυλων φυτών.

ΙΣΤΟΙ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ιστολογία ζωικών οργανισμών (επιθηλιακός ιστός, συνδετικός ιστός, νευρικός ιστός, μυικός ιστός).

ΟΡΓΑΝΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Νευρικό - Καρδιαγγειακό - Μυικό - Αναπνευστικό - Πεπτικό - Ουροποιητικό - Ενδοκρινικό - Αναπαραγωγικό Σύστημα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Γαμετογένεση - Γονιμοποίηση - Εμβρυογένεση (αυλάκωση, γαστριδιοποίηση, νευριδιοποίηση, οργανογένεση).

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Το αντικείμενο της Οικολογίας - Η δομή και λειτουργία των πληθυσμών, των βιοκοινοτήτων και των οικοσυστημάτων.

2ο Μάθημα: «Βασικές Αρχές Χημείας»

ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ
∆οµή της ύλης, ανακάλυψη των θεμελιωδών σωματιδίων. Κβαντική θεωρία, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ∆υαδική υπόσταση του φωτός (κύµα-σωµατίδιο), Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία, Φάσµααπορρόφησης-εκποµπής, Ατοµικά τροχιακά Η, Κβαντικοί αριθµοί, Κανόνες πλήρωσης τροχιακών.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ηλεκτρονική δομή και ιδιότητες των ατόμων. Δυναμικό ιονισμού. Ηλεκτραρνητικότητα. Ατομική ακτίνα. Μεταλλικός χαρακτήρας.

ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
Ιοντικός δεσμός. Κβαντομηχανική θεώρηση του ομοιοπολικού δεσμού. Μοριακή γεωμετρία. Μεταλλικός δεσμός.

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΛΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Δυνάμεις London. Δυνάμεις διπόλου-διπόλου. Δεσμός υδρογόνου.

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Ενθαλπία, εντροπία, νόμοι, θερμοχημεία, θερμιδομετρία.

ΑΕΡΙΑ
Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων, Νόμος τουDalton, Διάχυση και διαπύδηση.

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ
Εξάτμιση, τάση ατμών, σημείο ζέσεως & πήξεως, Εξάχνωση.

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Ενθαλπία διαλύσεως, διαλυτότητα, Συγκεντρώσεις διαλυμάτων, τάση ατμών, σημεία ζέσεως και πήξεως διαλυμάτων.

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Αμφίδρομες αντιδράσεις, Σταθερά ισορροπίας, Αρχή του LeChatelier.

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
Είδη ταχυτήτων, τάξη αντίδρασης, εξισώσεις, ενέργεια ενεργοποίησης, κατάλυση, καταλύτες.

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ
Κατά Bronsted-Lowry,κατά Lewis. pKοξέων-βάσεων. pH. Ρυθμιστικά διαλύματα. Καμπύλες ογκομέτρησης.

3ο Μάθημα: «Αρχές Οργανικής Χημείας»

Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων
Είδη Λειτουργικών Ομάδων. Ομόλογες Σειρές. Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων. Υδρογονάνθρακες. Ονοματολογία ενώσεων που ανήκουν σε άλλες ομόλογες σειρές.

Ισομέρεια
Συντακτική Ισομέρεια. Ισομέρεια ανθρακικής αλυσίδας. Ισομέρεια θέσης λειτουργικής ομάδας. Ισομέρεια ομόλογης σειράς

Αλκάνια
Φυσικές Ιδιότητες. Φυσικές πηγές αλκανίων. Εργαστηριακές μέθοδοι σύνθεσης αλκανίων. Χημικές ιδιότητες αλκανίων

Αλκένια
Γεωμετρική Ισομέρεια. Μέθοδοι Σύνθεσης Αλκενίων. Χημικές ιδιότητες αλκενίων. Ηλεκτρονιόφιλη Προσθήκη στα Αλκένια.

Αλκύνια
Μέθοδοι Σύνθεσης Αλκυνίων. Χημικές Ιδιότητες Αλκυνίων.

Αλκυλαλογονίδια
Ονοματολογία Aλκυλογονιδίων. Μέθοδοι Σύνθεσης Αλκυλαλογονιδίων. Χημικές Ιδιότητες Αλκυλαλογονιδίων. Μηχανισμός Πυρηνόφιλης Υποκατάστασης. SN2 μηχανισμός. SN1 μηχανισμός. Μηχανισμός Απόσπασης. Ε2 μηχανισμός. Ε1 μηχανισμός. Ανταγωνισμός Υποκατάστασης-Απόσπασης.

Αλκοόλες
Φυσικές ιδιότητες αλκοολών. Όξινος χαρακτήρας αλκοολών και φαινολών.Μέθοδοι σύνθεσης αλκοολών. Προσθήκη νερού σε αλκένιο. Οξυδραργύρωση και υδροβορίωση αλκενίων. Οξείδωση αλκενίων-υδροξυλίωση.

Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Δομή Bενζολίου. Αρωματικότητα και Kανόνας Huckel. Ονοματολογία Yποκατεστημένων Bενζολίων
Αντιδράσεις Bενζολίου-Hλεκτρονιόφιλη Aρωματική Yποκατάσταση.

 

 

 

 

 

Statistics

Members : 3
Content : 298
Web Links : 71
Content View Hits : 3219041
We have 354 guests online

Images

ad1.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash